Учреденa (дата според нормативен акт): 13.05.2011 г.

Комисията е сформирана на основание чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации и Глава осма от Административнопроцесуалния кодекс със Заповед № РД 04-40/13.05.2011 г. на Областен управител на област Велико Търново.

Дейност:

Комисията разглежда постъпилите предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на други административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на област Велико Търново:

 1. Приема и анализира постъпилите предложения, сигнали и жалби;
 2. Сътрудничи при решаването на проблемите свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на други административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на област Велико Търново.
 3. Преценява основателността на предложението, сигнала или жалбата, като при необходимост може да изиска от съответните административни структури и/или организации допълнителна информация;
 4. Предлага на областния управител да сезира компетентните органи за постъпилото предложение, сигнал или жалба;
 5. Информира подателя на предложението, сигнала или жалбата за предприетите действия;
 6. Следи за предприетите действия и за решението по предложението, сигнала или жалбата.
 7. В срок до 31 януари на следващата календарна година изготвя ежегоден доклад за цялостната си дейност, който представя на областен управител.

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Райкова – Заместник областен управител на област Велико Търново

СЕКРЕТАР: Искра Бояджиева – Главен специалист, Дирекция АКРРДС

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Доц.д-р Цанко Стефанов –Главен секретар на Областна администрация Велико Търново
 2. Милена Павлова – Карабялова –Директор на Дирекция АПОФУС
 3. Инж. Людмила Бояджиева – Директор на Дирекция АКРРДС
 4. Анелия Недева – Главен експерт, Дирекция АКРРДС
 5. Иван Маринов – Главен експерт, Дирекция АКРРДС
 6. Инж. Снежана Кадиева – Главен експерт, Дирекция АКРРДС
 7. Виктория Обретенова – Старши експерт, Дирекция АКРРДС

Решения: