Учреденa (дата според нормативен акт): 13.05.2011 г.

Комисията е сформирана на основание чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации и Глава осма от Административнопроцесуалния кодекс със Заповед № РД 04-40/13.05.2011 г. на Областен управител на област Велико Търново.

Дейност:

Комисията разглежда постъпилите предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на други административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на област Велико Търново:

 1. Приема и анализира постъпилите предложения, сигнали и жалби;
 2. Сътрудничи при решаването на проблемите свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на други административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на област Велико Търново.
 3. Преценява основателността на предложението, сигнала или жалбата, като при необходимост може да изиска от съответните административни структури и/или организации допълнителна информация;
 4. Предлага на областния управител да сезира компетентните органи за постъпилото предложение, сигнал или жалба;
 5. Информира подателя на предложението, сигнала или жалбата за предприетите действия;
 6. Следи за предприетите действия и за решението по предложението, сигнала или жалбата.
 7. В срок до 31 януари на следващата календарна година изготвя ежегоден доклад за цялостната си дейност, който представя на областен управител.

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Огнян Стоянов – заместник областен управител на област Велико Търново

СЕКРЕТАР: Павлин Гаджалов – Специалист, Дирекция АКРРДС

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Петя Райкова – главен секретар
 2. Милена Павлова-Карабялова – директор на дирекция АПОФУС
 3. Силвия Димитрова – директор на дирекция АКРРДС
 4. Анелия Недева – главен експерт, дирекция АКРРДС
 5. Иван Маринов – главен експерт, дирекция АКРРДС
 6. инж. Снежана Кадиева – главен експерт, дирекция АКРРДС
 7. Виктория Обретенова – старши експерт, дирекция АКРРДС

Решения: