Правомощия
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ:

 • провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;
 • осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на стратегии и програми, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;
 • отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;
 • осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;
 • упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация;
 • осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите им;
 • координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархическа подчиненост;
 • координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 • организира и ръководи дейностите по защитата на населението, културните и материалните ценности, околната среда при бедствия;
 • председателства съвета по сигурност;
 • осъществява международните контакти на областта на регионално ниво.

чл.31, ал.1 от Закона за администрацията

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ:

 • взаимодейства с органите на местното самоуправление на територията на областта, с органите на изпълнителната власт и с други институции, невключени в системата на изпълнителната власт;
 • осъществява сътрудничество с ръководствата на териториалните структури на синдикатите, на организациите на работодателите, на организациите за социална защита и на неправителствените организации.

чл. 5 от Устройствения правилник на областните администрации

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ:

 • осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта в съответствие с предоставените му със Закона за насърчаване на инвестициите правомощия;
 • упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, като:

а) упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго; той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспори пред съответния административен съд;

б) може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини, освен ако в закон е предвидено друго, в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му;

 • провежда информационна политика, гарантираща откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;
 • ръководи областния съвет за развитие;
 • участва в регионалния съвет за развитие при условия и по ред, определени в  Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие;
 • отговаря за организационно-техническата подготовка на избори за държавни и местни органи на властта и за членове на Европейския парламент от Република България на територията на областта;
 • осъществява подготовката на икономиката и населението в областта за отбрана и организира изпълнението на задачите, свързани с отбраната, в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
 • ръководи областния съвет по сигурност;
 • осъществява управлението на В и К системите като представител на държавата в асоциацията по В и К при условията и по реда, определени със Закона за водите;
 • отговаря за опазването на обществения ред на територията на областта при упражняването на нормативно предоставените му правомощия;
 • утвърждава областните транспортни схеми;
 • утвърждава длъжностното разписание на областната администрация и длъжностните характеристики на длъжностите, които са му непосредствено подчинени, и на главния секретар;
 • отговаря за осъществяването на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;
 • издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи;
 • осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;
 • командирова, при изрично упълномощаване, със заповед заместник областните управители в страната и в чужбина;
 • командирова със заповед държавните служители и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;
 • утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели и  осигурява разработването и внедряването на административна информационна система (АИС) в областната администрация;
 • утвърждава вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител, съответстващи на спецификата и особеностите на дейността на областната администрация;
 • осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет;
 • създава и ръководи съвети и комисии в изпълнение и на други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
 • може да създава обществени съвети и комисии като консултативни звена, както и работни групи за решаване на конкретни задачи.

чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Устройствения правилник на областните администрации

Актове
Областният управител:

 • Издава заповеди в границите на предоставените му правомощия. Заповедите на областния управител могат да се обжалват пред съответния Административен съд.

/чл. 32 от Закона за администрацията/

 • Приема решения в качеството му на възложител на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки. Решенията подлежат на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията.

/чл. 196, ал.3 от Закона за обществените поръчки/

 • Издава наказателни постановления в нормативно предвидените случаи.

/като административнонаказващ орган по Закона за административните нарушения и наказания/