Област Велико Търново

Област Велико Търново представлява уникално съчетание на богато културно-историческо наследство и красива природа.

Административният център на областта гр. Велико Търново е бил столица на Средновековната българска държава. Да се говори за Велико Търново без пристрастие е невъзможно. Българският народ е черпил от него и ще черпи духовни ценности. Във Велико Търново всеки камък е история.

Редом с това област Велико Търново живее с пулса на своето съвремие. Днес чрез създаване на климат за инвестиции, работа по нови програми, бизнес-планове, инфраструктурни проекти се цели постепенно, но невъзвратимо да се превърне в област от европейски тип, с устойчиво развитие, отговарящо на развитието на всички региони от страните на Европейския съюз.

Област Велико Търново работи за постигане на устойчиво и балансирано развитие, чрез разгръщането на съвременни и високоефективни форми на международен туризъм и на високи технологии в промишлеността, при активно привличане на местни и чуждестранни инвестиции с оглед подобряването на жизнения стандарт на жителите на областта и приобщаването й към страните членки на Европейския съюз.

За обезпечаване на процесите на развитие на област Велико Търново е разработена Областна стратегия за развитие на област Велико Търново за периода 2014 – 2020. В нея на базата на анализ на съществуващите силни и слаби страни, възможностите и заплахите, е начертана визия за областта и са формулирани основните стратегически цели.

„Област Велико Търново е емблематичен за България и динамично развиващ се дунавски регион, в рамките на който се осъществяват разнообразни и взаимно допълващи се индустриални, транспортно-логистични, земеделски, туристически, културни и образователни дейности, привлекателни за инвеститори и туристи и осигуряващи високо качество на живота за жителите на областта.“

Четирите стратегически цели се стремят към постигане на описаното във визията желано състояние на областта:

Стратегическа цел 1 „Икономически растеж с по-високи темпове от средните за страната“ – Постигане на устойчив растеж, базиран на ефективно прилагане на иновативни подходи, технологии и взаимодействие между аграрния сектор, преработващата промишленост, туристическия бранш и научния потенциал за повишаване конкурентоспособността на икономиката в областта.

Стратегическа цел 2 „Социална сигурност, равнопоставеност и перспективност“ – Подобряване на здравния, образователния и социалния статус на хората за постигане на значително по-високи показатели по отношение на икономическата активност, заетостта и производителността на труда.

Стратегическа цел 3 „Съвременни инфраструктури, висококачествени комунални услуги, уникално културно наследство и съхранена околна среда“ – Осигуряване на транспортна, комуникационна и енергийна свързаност на областта като интегрална част от дунавското пространство и изява на уникалното историческо и културно наследство в хармонично единство със съхранена околна среда.

Стратегическа цел 4 „Добро планиране и управление, сътрудничество и междуобщинско коопериране“ – Прилагане на принципите на споделена отговорност, и активно сътрудничество между местните власти, бизнеса и гражданските организации за постигане на максимално ефективно използване на ресурсите и висока възвращаемост на вложените средства.