Като ключов фактор от управлението на обществото социалната политика е пряко  свързана с развитието на страната и влияе на социалния статус и жизнените шансове на социалните групи. Икономическите и демографски фактори през последните години наложиха промени в политиките по отношение на уязвимите и рискови групи от населението, а именно деца в риск, хора с увреждания, самотно живеещи възрастни хора, безработни, малцинствени групи.

Стратегическото планиране на социалните услуги е разработено в съответствие с  националните приоритети  в  развитието  на социалните услуги  и  обхваща социалните  услуги  и  мерки, които са необходими за осъществяване на ефективна социална политика за подкрепа на индивидите и групите в риск в област Велико Търново, в съответствие с техните реални потребности и съвременни стандарти.

Ангажираното участие на всички заинтересовани страни осигурява социално включване, живот в подкрепяща общност и пълноценна реализация.

На територията на област Велико Търново са разкрити и функционират различни социални услуги, предоставяни в специализирани институции и услуги предоставяни в общността в това число и от резидентен тип, насочени към деца и семейства, възрастни хора и лица с увреждания. Характерът на проблемите на хората в риск изисква комплексна намеса, която се постига чрез връзки на взаимодействие между различните публични и социални сектори – социални услуги и подпомагане, образование, здравеопазване, заетост, инфраструктура и жилищна среда.