Като ключов фактор от управлението на обществото социалната политика е пряко  свързана с развитието на страната и влияе на социалния статус и жизнените шансове на социалните групи. Икономическите и демографски фактори през последните години наложиха промени в политиките по отношение на уязвимите и рискови групи от населението, а именно деца в риск, хора с увреждания, самотно живеещи възрастни хора, безработни, малцинствени групи. В резултат на законодателни промени през 2010 г. се въведе задължителното изработване на областни стратегии за развитие на социалните услуги.

Областната стратегия като средносрочен стратегически документ подпомага йерархическата организация на процесите на управление и планиране  на регионално и национално ниво. Като основен програмен документ за единен подход към предоставянето на социални услуги на територията на Великотърновска област, тя поставя основите на устойчив механизъм за координиране и интегриране процесите в социалната сфера. Стратегията задава както областната рамка, така и параметрите на социалните услуги във всяка от общините на територията на областта.

Стратегическото планиране на социалните услуги е разработено в съответствие с  националните приоритети  в  развитието  на социалните услуги  и  обхваща социалните  услуги  и  мерки, които са необходими за осъществяване на ефективна социална политика за подкрепа на индивидите и групите в риск в област Велико Търново, в съответствие с техните реални потребности и съвременни стандарти.

Ангажираното участие на всички заинтересовани страни осигурява социално включване, живот в подкрепяща общност и пълноценна реализация.
На територията на област Велико Търново са разкрити и функционират различни социални услуги, предоставяни в специализирани институции и услуги предоставяни в общността в това число и от резидентен тип, насочени към деца и семейства, възрастни хора и лица с увреждания. В интерес на модернизацията на социалните услуги и политики за социално включване в област Велико Търново, са изградени няколко приоритетни оси, около които са обединени усилията на ангажираните звена. Една от основните цели е подобряването на комплекса от услуги предоставяни за деца и семейства, за предотвратяване и развитието на рискови фактори по отношение на изоставянето на децата и да се постигне максимално намаляване на броя на децата, отглеждани в специализирани институции. Ключови приоритетни направления са преодоляване на социалното изключване на уязвими групи и лица, както и създаване на условия за качествено предоставяне на грижи за старите хора, насочени към повишаване качеството на живот на хората от третата възраст, като се съблюдава принципът за независим живот в семейната среда или в близост до нея.

Характерът на проблемите на хората в риск изисква комплексна намеса, която се постига чрез връзки на взаимодействие между различните публични и социални сектори – социални услуги и подпомагане, образование, здравеопазване, заетост, инфраструктура и жилищна среда.

Изпълнението на Областната стратегия цели  да развие модерна социална политика в подкрепа на интегритета на семейства и общности в област Велико Търново в съответствие с националните приоритети за деинституционализация и европейските ценности.