Област Велико Търново се намира в Централна Северна България. Общата й площ е 4 661 572 дка, което представлява 4.2% от площта на страната. Населението на областта е 204 033 души по данни на НСИ към 31.12.2022 г. и представлява 3.2% от населението на страната.

Област Велико Търново заема изключително благоприятно географско положение. Територията й съчетава планински, хълмист и равнинен релеф. Има наличие на разнообразни видове плодородни почви – черноземни и сиви горски. Климатът е умерено континентален със средна годишна температура на въздуха 11,50С. Гранична за областта на север е река Дунав, където се намира гр. Свищов – пристанищен град, осъществяващ връзката на страната по р. Дунав със страните от Централна Европа.

Областта разполага с богат горски фонд, който е съхранил в себе си голямо разнообразие от дивеч.

Екологичната обстановка в областта непрекъснато се подобрява, поради липса на сериозни замърсители на околната среда и водите. В резултат на това, произвежданата селскостопанска продукция от територията на областта е екологично чиста.