са

Северният централен район е част от района от ниво 1 (NUTS 1) „Северна и Югоизточна България”. Формира се от областите Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра (ниво NUTS 3). В района има 36 общини.

Площта на района е 14 974 кв. км, съставляваща 13.49 % от територията на страната. Районът граничи на север с Република Румъния, на изток със Североизточния район, на юг с Югоизточния район и на запад със Северозападния район.

Към 31.12.2022 г. броят на населението на района е 686 334 души, съответстващи на 10.64 % от общото население на страната. Средната гъстота на населението в Северния централен район е 45.84 ч./кв. км и е по-ниска от средната стойност за страната – 58.09 ч./кв. км.

СЦР разполага с 5 университета: технически университети в Русе и Габрово, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Военен университет във Велико Търново и Стопанска академия в Свищов.

Документи за изтегляне:

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Решение от заседание на РСР на СЦР от 26.09.2023 г.

Решения от заседание на РСР на СЦР от 06.06.2023 г.