са

Северният централен район е част от района от ниво 1 (NUTS 1) „Северна и Югоизточна България”. Формира се от областите Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра (ниво NUTS 3). В района има 36 общини.

Площта на района е 14 974 кв. км, съставляваща 13.49 % от територията на страната. Районът граничи на север с Република Румъния, на изток със Североизточния район, на юг с Югоизточния район и на запад със Северозападния район.

Към 01.02.2011 г. броят на населението на района е 861 112 души, съответстващи на 11.69 % от общото население на страната. Средната гъстота на населението в Северния централен район е 57.51 ч./кв. км и е по-ниска от средната стойност за страната – 66.35 ч./кв. км.

СЦР разполага с 5 университета: технически университети в Русе и Габрово, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Военен университет във Велико Търново и Стопанска академия в Свищов.

Документи за изтегляне: