са

Северният централен район е част от района от ниво 1 (NUTS 1) „Северна и Югоизточна България”. Формира се от областите Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра (ниво NUTS 3). В района има 36 общини.

Площта на района е 14 974 кв. км, съставляваща 13.49 % от територията на страната. Районът граничи на север с Република Румъния, на изток със Североизточния район, на юг с Югоизточния район и на запад със Северозападния район.

Към 31.12.2022 г. броят на населението на района е 686 334 души, съответстващи на 10.64 % от общото население на страната. Средната гъстота на населението в Северния централен район е 45.84 ч./кв. км и е по-ниска от средната стойност за страната – 58.09 ч./кв. км.

СЦР разполага с 5 университета: технически университети в Русе и Габрово, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Военен университет във Велико Търново и Стопанска академия в Свищов.

Документи за изтегляне:

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Решения от заседание на РСР на СЦР от 06.06.2023 г.