Географското разположение на област Велико Търново в Централна Северна България я прави кръстопът на важни транспортни артерии – национални и международни. През нея преминава един от десетте международни транспортни коридори – МТК N 9 Хелзинки-Москва-Букурещ-Александруполис. Коридор N 9 осъществява връзката на Европа с Азия и Близкия изток. Той се явява връзка с МТК N 7 река Дунав, МТК N 8 Адриатика-Черно-море и МТК N 4 в участъка София-Свиленград.

В посока Запад-Изток през територията на областта преминава трасето на националната автомагистрала Хемус с направление София-Варна.

Наличието на международно летище в гр. Горна Оряховица, оборудвано с най-модерна техника, е едно от най-изразените преимущества на транспортната инфраструктура на областта.

Обособеният в гр. Горна Оряховица железопътен възел е вторият с национално значение за Републиканската железопътна карта след гр. София. В Горна Оряховица се пресичат част от европейската линия Е-680 в частта й София-Варна и направление по европейска линия Е-95 Русе-Г.Оряховица-Подкова. Тези линии са категоризирани в европейското съглашение за комбинирани превози.

На север област Велико Търново има за граница река Дунав. Тук е разположен гр. Свищов с изградено речно пристанище, осигуряващо връзката на областта с централноевропейските страни, през които преминава река Дунав.

В енергетиката област Велико Търново е център на един от седемте региона за страната. Съществуващите в областта 5 ВЕЦ и 3 ТЕЦ с локално значение не са достатъчни за покриване на енергийните й нужди. Ето защо се използват и енергийни ресурси от националната енергийна система.