май
2
чт
2019
График за извършване на обследвания
май 2 – сеп. 27 цял-ден

График за извършване на обследвания на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Велико Търново

ЗАПОВЕД

№  ОКД-20-02-1
В. Търново, 08.04.2019 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 138а,ал.3 и ал.4 и 141б, ал. 3 от Закона за водите, чл. 212, чл. 213 и чл. 214 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническа и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях

НАРЕЖДАМ:

 1. Назначавам комисия в състав:

1.1. Представител на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;

1.2. Представител на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Велико Търново

1.3. Представител на Басейнова Дирекция за управление на водите – Дунавски район, гр. Плевен;

1.4. Представител на Областна администрация – Велико Търново.

1.5. Представител на съответната община, на територията на която се намира язовирът.

Представителите в Комисията  следва да притежават образователно – квалификационна степен „магистър“ по някои от следните специалности: Хидротехническо или Хидромелиоративно строителство, ВиК, Геодезия или друга подходяща специалност.

Комисията да извърши проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях по чл. 141б, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за водите.

Комисията има право на достъп до обектите за проверка; на достъп до цялата документация, съхранявана в досието на обекта и да прави предписания на собствениците на язовирните стени и/или на съоръженията към тях за изпълнението в определен срок на необходимите действия за осигуряване на техническата им изправност.

 1. В рамките на проверките Междуведомствената комисия следва да:

2.1. анализира предоставената от кметовете на общини информация по чл. 141, ал. 6 от Закона за водите и извърши проверки на място на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях;

2.2. проверява създадената организация по изпълнението на изискванията и мерките, предвидени в аварийния план;

2.3. проверява изпълнението на дейностите по осигуряване на проводимостта на речното легло на разстояние до 500 м от язовирните стени;

2.4. дава заключение за готовността за безопасна експлоатация на язовира и съоръженията към него в нормални, екстремни и аварийни условия, въз основа на становището на всеки член на комисията;

2.5.  предписва на собствениците на язовирните стени и/или на съоръженията към тях изпълнението в определен срок на необходимите действия за осигуряване на техническата им изправност и безопасната им експлоатация;

2.6. да класифицира язовирите по степен на потенциална опасност съгласно разпоредбата на чл. 141, ал. 2 от Закона за водите, след привеждане на наредбата в съответствие с промените в закона;

2.7. за всеки обследван обект се съставя протокол за извършената проверка, съдържащ заключението по т. 2.4 и предписанията по т. 2.5 в срок до 14 дни от проверката.

Протоколът се изготвя в 14-дневен срок от приключването на обследването и се подписва от членовете на комисията. Когато някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в протокола и към него се прилагат писмени мотиви в 3-дневен срок от подписването му. Протоколът се изготвя в 6 еднообразни екземпляра – за всеки от членовете на Комисията, за собственика на язовирните стени и на съоръженията към тях и за кмета на общината.

Протоколите за направените констатации и предписания в срок до 14 дни от проверката се предоставят на Областен управител Велико Търново и се изпращат на собственика на язовирната стена и/или съоръженията към нея, на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и на директора на съответната Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район, гр. Плевен, за предприемане на действия съобразно правомощията им по Закона за водите; протоколът се изпраща и на кмета на общината, на чиято територия се намира язовирната стена и съоръженията към нея.

 1. Oпределямграфик на извършването на обследванията на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на Област Велико Търново, както следва:
Община Период на проверката
1. Язовир „Александър Стамболийски“ 02.05.2019 г.
2. Язовир „Йовковци“ 03.05.2019 г
3. Елена 08.05.2019 г. – 10.05.2019 г.
4. Лясковец 13.05.2019 г. – 17.05.2019 г.
5. Горна Оряховица 20.05.2019 г. – 07.06.2019 г.
6. Златарица 10.06.2019 г. – 14.06.2019 г.
7. Стражица

Сухиндол

17.06.2019 г. – 28.06. 2019 г.
8. Павликени 01.07.2019 г. – 12.07.2019 г.
9. Полски Тръмбеш 15.07.2019 г. – 19.07.2019 г.
10. Велико Търново 02.09.2019 г. – 20.09.2019 г.
11. Свищов 24.09.2019 г. – 27.09.2019 г

3.1. Графикът да се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Велико Търново най-късно 15 дни преди началото на инспекциите и да се изпрати на ръководителите на административни структури, имащи свои представители в комисията. както и на кметовете на общини, включени в състава на област Велико Търново.

3.2. При неблагоприятни метеорологични условия, които не позволяват извършване на проверките, утвърдения с настоящата заповед график може да бъде изменен. Измененият график, след неговото утвърждаване, се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Велико Търново и се изпраща на ръководителите на административни структури, имащи свои представители в комисията, както и на кметовете на общини.

 1. 4.Кметовете на общини следва:

4.1. Да осигурят транспорт за участие на членовете на комисията определени за проверките по  настоящата заповед;

4.2. Да подготвят необходимата и налична документация и информация за работа на комисията;

4.3. Да уведомят ползвателите на обектите – общинска собственост за конкретната дата на проверката;

4.5. В срок до 05.05.2019 г. да предоставят на Областен управител -Велико Търново, за нуждите на междуведомствената комисия, информацията по чл. 141, ал. 5, т. 3 от Закона за водите – информация за резултатите от извършените периодични проверки на язовирните стени и съоръженията към тях – общинска собственост.

 1. 5.Командировъчните разходи на членовете на междуведомствената комисия и разходите за транспортно осигуряване са за сметка на съответните

ведомства.

Копие от настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Велико Търново, Директора на Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район, гр. Плевен и на кметовете на общини, включени в състава на област Велико Търново.

Контрол по изпълнение на настоящата заповедта, ще упражнявам лично.

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА /П/

Областен управител на
област Велико Търново

май
15
ср
2019
Пожароопасен сезон в горските територии, находящи се в област Велико Търново
май 15 – ное. 13 цял-ден

Пожароопасен сезон в горските територии, находящи се в област Велико Търново 

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗАПОВЕД

№ ОА04-1650

В. Търново, 13.03.2019 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 137 от Закона за горите, предложение на директора на Регионална дирекция по горите – Велико Търново, изх. № 2506/06.03.2019 г., с цел осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горски територии

НАРЕЖДАМ:

 1. Времето от01.04.2019г. до 30.10.2019 г., да бъде определено за пожароопасен сезон в горските територии находящи се в Област Велико Търново.
 2. Забранявам по време на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горските територии.
 3. Кметовете на общини, Кметства, кметските наместници, собствениците на горииръководителите на ведомства да създадат необходимата организация за осигуряване пожарната безопасност в горските територии.
 4. Изхвърлянето на големите отпадъци да става само на определените за целта места /контейнери за смет и регламентирани сметища/.
 5. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.
 6. Кметове на населени места, ръководителите на обекти и директорите на държавни горски и ловни стопанства, да проверяват състоянието на противопожарните хидранти, водоеми и противопожарни депа и предприемат необходимите мерки за възстановяване на неизправните.
 7. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи и/или попадащи в горски територии, са длъжни за собствена сметка:

– да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали;

– да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обектите или съоръжението;

– да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасят.

 1. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
 2. Сдруженията на ловците, риболовците и туристите в Република България, чрез своите органи, да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всеки излет.
 3. Органите на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” Велико Търново и служителите на Изпълнителна агенция по горите и нейните структури да спират дейностите или машини и съоръжения, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на горски пожари.
 4. Началниците на военните поделения и части при провеждане на полеви занятия и учения да осигурят спазването на правилата за пожарна безопасност и да предприемат действия за недопускане на пожари и за своевременното им потушаване.
 5. Органите на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” Велико Търново, със съдействието на държавните горски и ловни стопанства, общините, собствениците и ползвателите на горски територии, както и на лицата извършващи дейности в тях да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия по ограничаване на горските пожари.
 6. Органите на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” Велико Търново, Изпълнителна агенция по горите и Регионалните дирекции по горите самостоятелно или съвместно да осъществяват контрол по изпълнение на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии.
 7. Кметовете на населени места да организират денонощна телефонна връзка с органите на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” Велико Търново по места за своевременно информиране в случай на пожар.
 8. При възникване на пожар в горски територии, Директорите на териториалните поделения ДГС към Северно-централно държавно предприятие гр. Габрово и структурите на Изпълнителна агенция по горите, незабавно да предоставят информация, съгласно утвърдената схема за оповестяване.
 9. Настоящата заповед да се оповести публично на интернет страницата на Областен управител на област Велико Търново, на адрес:www.vt.government.bg, на Регионалната дирекция по горите и на Изпълнителната агенция по горите.
 10. Кметовете на общини, включени в състава на област Велико Търново, да сведат настоящата заповед до знанието на заинтересованите лица на територията на общината за сведение и изпълнение по компетентност, включително и до председателите на ловно-рибарски дружества и туристически дружества, регистрирани на територията на съответната община.

Копие от настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение на кметовете на общини, включени в състава на област Велико Търново, директора на Регионалната дирекция по горите Велико Търново, директора на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” Велико Търново, началника на Национален военен университет ,,Васил Левски”, Велико Търново, СЛРД „Сокол 1884“ Велико Търново, управителя на ,,Енерго-Про – Мрежи” РЦ Горна Оряховица, директора на Железопътна секция Горна Оряховица, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Отдел “Рибарство и контрол” Велико Търново, ТД „Трапезица“ Велико Търново.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам лично.

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА

Областен управител на

област Велико Търново

май
18
сб
2019
Културно Събитие 3
май 18 @ 10:33 – юни 30 @ 12:00
юни
19
ср
2019
Културно Събитие 4
юни 19 @ 10:33 – юли 28 @ 12:00
юни
29
сб
2019
Културно Събитие 2
юни 29 @ 10:32 – юли 28 @ 11:32
юли
25
чт
2019
изложба на рисунки
юли 25 – авг. 24 цял-ден
изложба на рисунки @ исторически музей

областният управител ще открие изложба на детски рисунки в сградата на исторически музей

сеп.
22
нд
2019
По стъпките на българската държавност
сеп. 22 цял-ден
По стъпките на българската държавност
На 22 септември, неделя, Регионален исторически музей-Велико Търново организира за гражданите и гостите на града тематичен безплатен пешеходен тур „По стъпките на българската държавност“, посветен на 111 години от обявяване на независимостта на България.
Екскурзоводската обиколка, придружена с беседи, ще е по историческите места свързани с българската държавност и обявяването на независимостта в квартал „Асенов“ и на крепостта Царевец.
Началото е в 14,00 ч. от църквата-музей „Св. Димитър Солунски”. Маршрутът ще мине през църквите-музеи „Св. 40 мъченици“ и „“Св. Св. Петър и Павел”, малката порта на Архитектурно-музеен резерват „Царевец“ и ще приключи на паметника-пирамида на крепостта.
Екскурзоводи по време на обиколката ще са Магдалена Русева и Петко Петкански.
Желаещите могат да се включат в пешеходния тур на всеки етап.
По повод годишнината от независимостта, на 22 септември 2019 г. отворени за безплатни посещения ще са църквата-музей „Св. 40 мъченици“ от 8,00 до 18,00 часа и Архитектурно-музеен резерват „Царевец“ от 8,00 до 16,00 часа.
Излъчване на БЕЗПЛАТЕН спектакъл „Звук и светлина“ на 22 септември (неделя)
сеп. 22 @ 20:00 – 21:00
Дата: Нед, 22 Сеп 2019 20:00

Описание:

Часът на излъчване може да бъде променен допълнително съобразно празничната програма!

спектакълът може да се наблюдава от площад „Цар Асен“

окт.
19
сб
2019
Поредица от мероприятия във връзка с празника на Великотърновския гарнизон /16 октомври/ и 20-годишнината от създаване на НЦ „Традиция“, клон Велико Търново /отдаване на почит на загиналите във войните, марш по улиците на В.Търново, военна демонстрация/
окт. 19 @ 8:00 – окт. 20 @ 20:30

Поредица от мероприятия във връзка с празника на Великотърновския гарнизон /16 октомври/ и 20-годишнината от създаване на НЦ „Традиция“, клон Велико Търново /отдаване на почит на загиналите във войните, марш по улиците на В.Търново, военна демонстрация/

организатори:

Община Велико Търново, РИМ-В.Търново, НВУ „Васил Левски“, НД „Традиция“ – клон Велико Търново

Симеон Цветков /управител на РК „Традиция“ – В.Търново/

тел.0899225088

окт.
1
чт
2020
Съобщение относно либерализация на електроенергийния пазар за небитови клиенти от 01.10.2020 г.
окт. 1 цял-ден

Предстоящата либерализация на пазара на електроенергия за всички небитови потребители е продължение на процеса на промяна на електроенергийния пазар в България, стартирал през 2004 г. Целта е да се предостави действителен избор за потребителите на нови възможности за развитие чрез конкурентни цени, висок стандарт на услугите, сигурност на доставките и устойчиво развитие, регулирани от естествени пазарни механизми.

Досега свободният пазар на електроенергия беше задължителен само за небитовите клиенти, чиито обекти са присъединени на ниво средно напрежение. С последните промени в Закона за енергетиката, публикувани в ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г., от 1 октомври 2020 г. се предвижда всички небитови клиенти, включително и тези, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение (около 300 хиляди на брой на територията на цялата страна с общо годишно потребление от ≈ 4,5 TWh), да закупуват електроенергия за своите нужди по свободно договорени цени.

За повече информация във връзка с либерализацията на пазара на електрическа енергия:

https://me.government.bg/bg/pages/el-market-147.html

https://energo-pro-sales.bg/bg/za-klienta/klienti-na-svoboden-pazar/liberalizacija-na-elektroenergijnija-pazar-za-nebitovi-klienti-ot-01-10-2020-g