Подайте сигнал за корупция

Антикорупционни процедури

 

Чл. 40. (1) Постъпилите сигнали за корупция от външни лица и организации по отношение на служители от Областна администрация-Велико Търново се завеждат посредством системата за документооборот МИКСИ и се насочват към непосредствения ръководител за извършване на проверка. Ако сигналът е срещу ръководител на структурно звено, същият след регистрацията му се насочва към главен секретар за извършване на проверка. За целта се извършват документални проверки, вземат се писмените обяснения от съот¬ветния служител, становища от прекия му ръководител и/или от други длъжностни лица. За резултатите от извършените проверки се уведомява подалия сигнала, засегнатите длъжностни лица, а при достатъчно данни за извършено нарушение, което съставлява престъпление- органите на МВР и прокуратурата. Когато в хода на извършваната проверка се установи нарушение на трудовата/служебна дисциплина и/или неизпълнение на друго служебно задължение, се образува производство по налагане на дисциплинарно наказание или административно такова, когато това е предвидено в нормативен акт.

(2) Областният управител по прецен¬ка може да възложи проверката на друго длъжностно лице от състава на Областна администрация-Велико Търново и/или да назначи комисия за проверска на сигнала, като процесът се управлява по реда на ал.1.

Чл. 41. (1) Всеки служител от Областна администрация-Велико Търново, който разполага с достатъчно данни за корупция по отношение на друг служител от администрацията, е длъжен незабавно да уведоми писмено или устно ръководителя на администрацията. Областният управител възлага извършването на проверка по реда на чл. 40, ал.1 и ал.2.

Чл. 42. (1) При съмнения за административни слабости, пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами и нередности, всеки служител в Областна администрация-Велико Търново е длъжен да докладва писмено чрез прекия си ръководител на Областен управител или директно на Областен управител при съмнение в поведението на непосредствения ръководител.

(2) Областният управител назначава комисия, която проучва налице са сочените слабости, пропуски и нарушения, анализира получената информация и изготвя писмено становище до Областен управител относно направените изводи и констатации, като при доказани слабости, пропуски и нарушения /подкрепени със съответните доказателства/ – и предложения за отстраняването им.

Чл. 43. Индикатори за измама или нередност са:

– действие или бездействие на служител от администрацията, което създава основателни съмнения в неговата безпристрастност при изпълнение на служебните му задължения;

– необосновано тър¬сене на информация относно изпълнението на служебни задължения на друг служител от администрацията;

– необосновано търсене на информация за движението по конкретна преписка, по изпълнението на която отделен служител няма преки задължения;

– необосновано забавяне на процеса по предоставяне на административната услуга;

– изискване на документи, които са неотносими към предоставянето на услугата;

Чл. 44 (1) При основателно съмнение относно наличието на един или повече от индикаторите за измами и нередности, всеки служител е длъжен незабавно да уведоми прекия си ръководител, а когато индикаторите се отнасят до този ръководител-главния секретар. В случаите, в които индикаторите засягат главен секретар или член на политическия кабинет, всеки служител е длъжен да уведоми Областния управител.

(2) В тези случаи се извършва проверка по реда на чл. 40, ал.1 и ал.2.

Процедурите са неразделна част от Вътрешните правила за изграждане на система за финансово управление и контрол в Областна администрация-Велико Търново, утвърдени от Областен управител със Заповед № РД 04-112/20.12.2010г.

 

Препратка към сайт 1: ТУК

Препратка към сайт 1: ТУК

Препратка към сайт 1: ТУК

Документи за изтегляне: