С П И С Ъ К

на задължените лица, по смисъла на  § 2, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (служителите в Областна администрация – Велико Търново и експерта към политическия кабинет, без лицата заемащи технически длъжности), които не са подали  в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

№ по
ред
Име, презиме, фамилия
Заемана длъжност
Вид на декларацията
1.
Дарина Руменова Стаматова
Старши експерт
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т.
2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2017 г.