С П И С Ъ К

на задължените лица, по смисъла на  § 2, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (служителите в Областна администрация – Велико Търново и експерта към политическия кабинет, без лицата заемащи технически длъжности), които не са подали  в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

№ по

ред

Име,  презиме, фамилия

 

Заемана длъжност

 

Вид на декларацията

 

1.

 

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ