№ по
ред
 
Име, презиме, фамилия
 
Заемана длъжност
 
Вх. №
 
Дата
 
Вид на декларацията
 
файл
1.
Милена Иванова Павлова-Карабялова
Главен юрисконсулт
ЧР-28-1
14.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
 
2.
Петя Стефанова Райкова
Директор на дирекция
ЧР-28-2
14.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
 
3.
Анелия Георгиева Недева
Главен експерт
ЧР-28-3
14.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
 
4.
Иван Трендафилов Иванов
Главен специалист
ЧР-28-4
14.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
 
5.
Нина Василева Иванова
Старши експерт
ЧР-28-5
14.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
 
6.
Людмила Георгиева Чолакова
Специалист
ЧР-28-6
14.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
 
7.
Иван Бранимиров Маринов
Старши експерт
ЧР-28-7
14.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
 
8.
Димитрина Василева Момова-Сакърова
Главен експерт
ЧР-28-8
14.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
 
9.
Соня Красимирова Папазова
Главен специалист
ЧР-28-9
14.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
 
10.
Людмила Радева Бояджиева
Главен експерт
ЧР-28-10
14.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
 
11.
Петко Димитров Грудев
Старши експерт
ЧР-28-11
15.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
 
12.
Силвия Цонева Димитрова
Главен експерт
ЧР-28-12
15.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
 
13.
 
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
 
14.
 
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
15.
Дора Златева Банкова
Главен специалист
ЧР-28-15
15.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
 
16.
Валентина Иванова Стайкова
Старши експерт
ЧР-28-16
15.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
 
17.
Десислава Цветкова Сърбова
Младши експерт
ЧР-28-17
15.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
 
18.
 
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
19.
Илиян Костадинов Илиев
Старши експерт
ЧР-28-19
15.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
 
20.
Маргарита Драганова Балоева
Главен специалист
ЧР-28-20
15.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
 
21.
Еленка Андреева Йорданова
Старши счетоводител
ЧР-28-21
15.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
 
 
22.
Иван Георгиев Иванов
Експерт връзки с обществеността
ЧР-28-22
16.05.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
 
23.
Цанко Илиев Стефанов
Главен експерт
ЧР-28-23
04.06.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
 
24.
Диляна Стефанова Михайлова
Специалист
ЧР-28-24
06.06.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
 
25.
Симеон Николов Симеонов
Главен специалист
ЧР-28-25
07.06.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
 
26.
Снежана Младенова Кадиева
Старши експерт
ЧР-28-26
08.06.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
 
27.
Елена Цанева Иванова
Главен счетоводител
ЧР-28-27
08.06.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
 
28.
Дарина Руменова Стаматова
Старши експерт
ЧР-28-28
13.06.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО
 
29.
Петя Стефанова Райкова
Директор на дирекция
ЧР-28-29
15.06.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО – коригираща
 
30.
Людмила Георгиева Чолакова
Специалист
ЧР-28-30
15.06.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО – коригираща
 
31.
Красимира Василева Недялкова
Старши специалист
ЧР-28-31
16.07.2018 г.
Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
KNedyalkova_35-1-1[1]
32.
Красимира Василева Недялкова
Старши специалист
ЧР-28-32
16.07.2018 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО и Част II: ИНТЕРЕСИ 
KNedyalkova_35-1-2[1]
33.
Кристина Иванова Върбанова
Младши експерт
ЧР-28-33
06.02.2019 г.
Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
KVarbanova_35-1-1[1]
34.
Кристина Иванова Върбанова
Младши експерт
ЧР-28-34
06.02.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО и Част II: ИНТЕРЕСИ 
KVarbanova_35-1-2[1]
35.
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ НОРИПДУКИ
36.
Иван Бранимиров Маринов
Старши експерт
ЧР-28-36
07.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
 
37.
Петко Димитров Грудев
Старши експерт
ЧР-28-37
08.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
 
38.
Маргарита Драганова Балоева
Главен специалист
ЧР-28-38
08.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
 
39.
Кристина Иванова Върбанова
Младши експерт
ЧР-28-39
09.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
 
40.
Нина Василева Иванова
Главен експерт
ЧР-28-40
09.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
 
41.
Людмила Радева Бояджиева
Главен експерт
ЧР-28-41
09.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
 
42.
Десислава Цветкова Сърбова
Старши експерт
ЧР-28-42
09.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
 
43.
Красимира Василева Недялкова
Старши специалист
ЧР-28-43
09.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
 
44.
Соня Красимирова Папазова
Главен специалист
ЧР-28-44
09.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
 
45.
Анелия Георгиева Недева
Главен експерт
ЧР-28-45
10.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
 
46.
Силвия Цонева Димитрова
Директор на дирекция
ЧР-28-46
10.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
 
47.
Снежана Младенова Кадиева
Главен експерт
ЧР-28-47
10.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
 
48.
Дарина Руменова Стаматова
Старши експерт
ЧР-28-48
10.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
 
49.
Иван Георгиев Иванов
Експерт връзки с обществеността
ЧР-28-49
13.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
 
50.
Дора Златева
Банкова
Главен специалист
ЧР-28-50
13.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
 
51.
Димитрина Василева Сакърова
Главен експерт
ЧР-28-51
14.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
 
52.
Еленка Андреева Йорданова
Старши счетоводител
ЧР-28-52
14.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
 
53.
Симеон Николов Симеонов
Главен специалист
ЧР-28-53
14.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
 
54.
Диляна Стефанова Михайлова
Специалист
ЧР-28-54
14.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
 
55.
Милена Иванова Павлова – Карабялова
Директор на дирекция
ЧР-28-55
14.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
 
56.
Валентина Иванова Стайкова
Старши експерт
ЧР-28-56
14.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
 
57.
Елена Цанева Иванова
Главен счетоводител
ЧР-28-57
14.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
 
58.
Иван Трендафилов Иванов
Главен специалист
ЧР-28-58
15.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
 
59.
Илиян Костадинов Илиев
Старши експерт
ЧР-28-59
15.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
 
60.
Цанко Илиев Стефанов
Главен експерт
ЧР-28-60
15.05.2019 г.
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – Част I: ИМУЩЕСТВО за 2018 г.
 

Забележка: По отношение на служителите на Областна администрация – Велико Търново, назначени преди влизане в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, декларациите за несъвместимост и за интереси са достъпни в регистъра по ЗПУКИ.

Публикуването на информация в регистъра и декларациите в него е осъществено при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.