В изпълнение на закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ДВ 94 от 31.10.2008 г., в сила от 01.01.2009 г./, служителите на Областна администрация подават декларации по чл. 12 до Областен управител на област Велико Търново.
Съдържащата се в декларациите информация е публична при съблюдаване на Закона за защита на личните данни. 
Име, презиме, фамилия: Иван Иванов
Заемана длъжност: експерт връзки с обществеността

Препратка към файл: ТУК

Име, презиме, фамилия: Петя Райкова
Заемана длъжност: Директор на дирекция АПОФУС

Препратка към файл: ТУК