Регистър на дейността на областните комисии и съвети – област Велико Търново

 

Регистър на издадени разрешения за строеж – област Велико Търново

 

Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация – област Велико Търново

 

 

Регистър на издадени актове за изработване и одобряване на устройствени планове и техни изменения – област Велико Търново

 

Областна транспортна схема на област Велико Търново

 

Регистър на язовирите на територията на област Велико Търново

 

Регистър на военните паметници в област Велико Търново

 

Регистър на исканията за финансиране до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет