РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ
         
1 Заповед №СА-02-03-1 от14.11.2006 г.  Областно пътно управление Велико Търново Одобряване на ПУП-ПП за обект „Реконструкция и разширение на обект „Път III-407-Стражица-П. Тръмбеш-Свищов от км 80+790,27 до км 92+314,81“ гр. Свищов и с.Хаджидимитрово, община Свищов, с. Павел, община Полски Тръмбеш
2 Заповед № СА-02-03-2
от 14.11.2006 г.
„Раховецгаз 96“ АД Одобряване на ПУП – предварителен проект – вариант първи за обект „Трасе на разпределителен газопровод до асфалтова база на „Пътни строежи Велико Търново“ ЕООД, с. Шереметя“ гр. Лясковец, община Лясковец, с.Шереметя, община Велико Търново
3 Заповед № СА-02-03-3
от 14.11.2006 г.
„Раховецгаз 96“ АД Одобряване на ПУП-ПП за обект „Трасе на разпределителен газопровод до асфалтова база на „Пътни строежи Велико Търново“ ЕООД, с. Шереметя“ гр. Лясковец, община Лясковец, с. Шереметя, община Велико Търново
4 Заповед № СА-02-08-1
от 10.03.2011 г.
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Разрешаване изработването и одобряване на задание за проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Оптична свръзаност на учебен център за обучение на МТИТС“ общини Сухиндол и Павликени
5 Заповед № СА-02-08-2
от 15.11.2011 г.
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Оптична свръзаност на учебен център за обучение на МТИТС“ общини Сухиндол и Павликени
6 Заповед № СА-02-08-1
от 21.03.2012 г.
Община Велико Търново Разрешаване изработването и одобряване на задания за проектиране на 1. ПУП-ПЗ на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващото депо за неопасни отпадъци на гр.Велико Търново в землището на с. Шереметя, община Велико Търново за изграждане на „Регионално депо за неопасни отпадъци от Сдружение „За чисти селища“ на общини Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица и съоръжения за предварително третиране преди окончателно обезвреждане чрез депониране в своята съвкупност съставляващи регионална система за управление на отпадъците“ и 2.  ПУП-ПП за елементите на довеждащата и отвеждащата инфраструктура – външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 в съответствие с план-схемите към ПУП-ПЗ на Площадка №5 с. Шереметя, община Велико Търново, с.Драгижево, община Лясковец
7 Заповед № СА-02-08-2
от 21.11.2012 г.
Община Велико Търново Разрешаване изработването и одобряване на задание за проектиране на  ПУП-ПП за съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващото депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с.Шереметя, община Велико Търново за изграждане на „Регионално депо за неопасни отпадъци от Сдружение „За чисти селища“ на общини Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица и съоръжения за предварително третиране преди окончателно обезвреждане чрез депониране в своята съвкупност съставляващи регионална система за управление на отпадъците“ с. Шереметя, община Велико Търново, с.Драгижево, община Лясковец,
8 Заповед № СА-02-08-1
от 13.02.2013 г.
Община Велико Търново Одобряване на ПУП-ПЗ – окончателен проект за обект „Площадка № 5 – съседни терени на съществуващото депо за неопасни отпадъци на гр.Велико Търново в землището на с. Шереметя, община Велико Търново за изграждане на „Регионално депо за неопасни отпадъци и съоръжения за предварително третиране преди окончателно обезвреждане чрез депониране в своята съвкупност съставляващи регионална система за управление на отпадъците“ и ПУП-ПП – окончателен проект за елементите на довеждащата и отвеждащата инфраструктура – външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 в съответствие с план-схемите към ПУП-ПЗ на площадка № 5 с. Шереметя, община Велико Търново, с.Драгижево, община Лясковец,
9 Заповед № ОА04-3750
от 05.11.2013 г.
Община Велико Търново Одобряване на ПУП-ПП за съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващото депо за неопасни отпадъци на гр.Велико Търново в землището на с.Шереметя, община Велико Търново за изграждане на „Регионално депо за неопасни отпадъци и съоръжения за предварително третиране преди окончателно обезвреждане чрез депониране в своята съвкупност съставляващи регионална система за управление на отпадъците“ с. Шереметя, община Велико Търново, с.Драгижево, община Лясковец,
10 Заповед № ОА04-1590
от 12.02.2014 г.
„Телнет“ ООД Разрешаване изработването и одобряване на задание за проектиране на ПУП-ПП за обект „Изграждане на междуселищна оптична връзка на Телнет ООД за реализиране на свързването на опорните оптични мрежи в с. Поликраище с оптичната мрежа на с. Ресен“ с. Самоводене и с. Ресен, община Велико Търново, с. Поликраище, община Горна Оряховица
11 Заповед № ОА04-2479
от 07.03.2014 г.
Община Стражица Разрешаване изработването и одобряване на задание за проектиране на ПУП-ПП за обект „Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод за с. Бряговица от ПС „Джулюница“ до връзка с вътрешна водопроводна мрежа“ с. Джулюница, община Лясковец, с. Върбица, община Горна Оряховица, с. Бряговица, община Стражица.
12 Заповед № ОА04-13555
от 26.11.2014 г.
„Телнет“ ООД Одобряване на ПУП-ПП за обект „Изграждане на междуселищна оптична връзка на Телнет ООД за реализиране на свързването на опорните оптични мрежи в с. Поликраище с оптичната мрежа на с.Ресен“ с. Самоводене и с. Ресен, община Велико Търново, с. Поликраище, община Горна Оряховица
13 Заповед № ОА04-1325
от 06.02.2015 г.
Община Велико Търново Разрешаване изработването и одобряване на задание за проектиране на ПУП-ПП и схеми за елементите на довеждащата и отвеждаща техническа инфраструктура – довеждащ водопровод, отвеждащ колектор, външно електрозахранване – кабелни линии, и пътна връзка до обект: “Инсталация за сортиране на отпадъци“ с предназначение „за производствени и обслужващи нужди и инженерно-техническа инфраструктура“ с. Шереметя и с. Малки чифлик, община В. Търново, с. Драгижево, община Лясковец
14 Заповед № ОА04-2128
от 15.03.2016 г.
Община Стражица Одобряване на ПУП-ПП за обект „Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод за с. Бряговица от ПС „Джулюница“ до връзка с вътрешна водопроводна мрежа“ с. Джулюница, община Лясковец, с. Върбица, община Горна Оряховица, с. Бряговица, община Стражица
15 Заповед № ОА04-2461
от 28.03.2016 г.
Община Велико Търново Одобряване на ПУП-ПП и схеми за елементите на довеждащата и отвеждаща техническа инфраструктура – довеждащ водопровод, отвеждащ колектор, външно електрозахранване – кабелни линии, и пътна връзка до обект: “Инсталация за сортиране на отпадъци“ с предназначение „за производствени и обслужващи нужди и инженерно-техническа инфраструктура“ с. Шереметя и с. Малки чифлик, община В. Търново, с. Драгижево, община Лясковец
16 Заповед № ОА04-4787
от 16.06.2017 г.
„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД Разрешаване изработването и одобряване на задание за проектиране на ПУП-ПП за обект „Преносен газопровод за град Свищов“ с. Горна Липница, с. Батак, с.Сломер и с. Караисен, община Павликени, с. Горна Студена, с. Овча могила, с. Козловец, с.Българско Сливово, с. Царевец и гр. Свищов, община Свищов
17 Заповед № ОА04-3569
от 08.06.2018 г.
„Армако“ АД Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Присъединяване на „Предприятие за производство на машиностроителни детайли, възли и елементи с административна част и кафе-аператив“, намиращо се в ПИ 258014 по КВС на гр. Лясковец, м. Брода, обл. Велико Търново, към ЗРУ 20кV на п/ст 110/20/10кV „Горна Оряховица – Изток“ и одобряване на задание за  проектиране на ПУП-ПП гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, гр. Лясковец, община Лясковец
18 Заповед № ОА04-7668
от 24.10.2019 г.
„Армако“ АД Одобряване частите на комплексен проект за инвестиционна инициатива – ПУП-ПП и работен инвестиционен проект за обект „Присъединяване на „Предприятие за производство на машиностроителни детайли, възли и елементи с административна част и кафе-аператив“, намиращо се в ПИ 258014 по КВС на гр. Лясковец, м. Брода, обл. Велико Търново, към ЗРУ 20кV на п/ст 110/20/10кV „Горна Оряховица – Изток“ гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, гр. Лясковец, община Лясковец
19 Заповед № ОА04-9649 от 23.12.2019 г. „Базалт България“ ООД Разрешаване изработването и одобряване на задание за проектиране на Специализиран подробен устройствен план (СПУП) и транспортно-комуникационен план въз основа на Решение № 227 на Министерския съвет от 12.04.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – варовици и базалтоиди, от находище „Станчова могила“, участък „Северен“ и участък „Южен“, разположено в землищата на гр. Сухиндол, община Сухиндол, с. Димча и с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, на „Базалт България“ ЕООД, гр. София гр. Сухиндол, община Сухиндол, с. Димча и с.Върбовка, община Павликени
20 Заповед № ОА04-9216 от 31.12.2020 г. „Базалт България“ ООД Одобряване на проект за Специализиран подробен устройствен план (СПУП) и транспортно-комуникационен план въз основа на Решение № 227 на Министерския съвет от 12.04.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – варовици и базалтоиди, от находище „Станчова могила“, участък „Северен“ и участък „Южен“, разположено в землищата на гр. Сухиндол, община Сухиндол, с. Димча и с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, на „Базалт България“ ЕООД, гр. София гр. Сухиндол, община Сухиндол, с. Димча и с.Върбовка, община Павликени
21 Заповед № ОА04-7939 от 04.08.2023 г. „ПАНАЦЕЯ“ ООД Одобряване на техническото задание, изготвено по реда на чл. 125 от ЗУТ от „ПАНАЦЕЯ“ ООД за изработване на Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за подземна кабелна връзка за присъединяване на ФвЕЦ в ПИ 70295.41.71 по КККР на гр. Сухиндол до Подстанция „Павликени“ 110/20 kV в ПИ 07716.451.1 по КККР на гр. Бяла черква“, приложение към настоящата заповед. гр. Сухиндол и гр. Бяла черква, община Павликени.