Заявления за достъп до обществена информация се отправят до Областен управител- Велико Търново въз основа на:

            – писмено заявление, отправено чрез лицензиран пощенски оператор,  по електронен път на адреса на електронната поща на Областен управител governor@velikotarnovo.government.bg или чрез платформата за достъп до обществена информация https://pitay.government.bg/

            – устно запитване;

 Постъпилите заявления се регистрират Центъра за административно обслужване на областна администрация-Велико Търново, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация /стая 201/ на администрацията. Центърът за административно обслужване е определен и за място, където се осъществява преглед на информация, чрез разглеждане на оригинали или копия на документи по чл.26, ал.1, т.1 от Закона за достъп до обществена информация.