Заявления за достъп до обществена информация се отправят до Областен управител- Велико Търново въз основа на:

            – писмено заявление, отправено чрез лицензиран пощенски оператор,  по електронен път на адреса на електронната поща на Областен управител governor@velikotarnovo.government.bg или чрез платформата за достъп до обществена информация https://pitay.government.bg/

            – устно запитване;

 Постъпилите заявления се регистрират Центъра за административно обслужване на областна администрация-Велико Търново, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация /стая 201/ на администрацията. Центърът за административно обслужване е определен и за място, където се осъществява преглед на информация, чрез разглеждане на оригинали или копия на документи по чл.26, ал.1, т.1 от Закона за достъп до обществена информация.

Наименование, адрес, адрес на електронна поща, телефон и работното време на звеното, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация:

Областна администрация Велико Търново

Адрес:
5000; гр. Велико Търново
пл. Център 2
п.к. 443

Тел./Факс: 062 600464
Тел./Факс: 062 600839
Електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg
Уеб адрес: https://vt.government.bg

Деловодство и извършване
на административни услуги и информация:
 стая 201
Работно време:9:00 до 17:30 часа