Правно основание: Закон за достъп до обществена информация - чл. 3, ал. 1, чл.4, ал.1, 2 и 3
Орган по предоставяне: Областен управител

Център за административно обслужване:

Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. „Център“ №2, п.к. 443

Телефон/Факс: 062 600 839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Непрекъснато работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания.

Процедура по предоставяне:

Необходими документи:

  1. Заявление.
Срок за предоставяне: 14 дни с възможност за удължаване до 10 дни когато поисканата информация е в голям обем и с възможност за удължаване до 14 дни, когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо съгласието му или когато следва да се уточни точно каква информация се иска.
Образци на формуляри:
Начини на заявяване:
  • Със заявление в центъра за административно обслужване
  • Със заявление по пощата/лицензиран пощенски оператор;
  • Устно, в центъра за административно обслужване.

По електронен път:

  • Със заявление на електронна поща;
  • Чрез Системата за сигурно електронно връчване;
Предоставяне по електронен път: Да
Срок на действие: 30 дни

Безсрочно или за срок не по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението- чл.34, ал.4 от ЗДОИ

Такси/цени и начини на плащане:

Разходи по предоставяне на обществена информация:

На основание чл. 20, ал. 2 от ЗДОИ и НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

Вид на носителя Количество Норматив за разход
1. Хартия А4 1 лист 0,01 лв.
2. Хартия А3 1 лист 0,02 лв.
3. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 1 стр. 0,02 лв.
4. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 1 стр. 0,04 лв.
5. CD диск 700 MB 1 бр. 0,26 лв.
6. DVD диск 4,7 MB 1 бр. 0,30 лв.
7. DVD диск 8,5 MB 1 бр. 0,67 лв.
8. USB флаш памет 4 GB 1 бр. 3,46 лв.
9. USB флаш памет 8 GB 1 бр. 5,72 лв.
10. USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7,93 лв.
11. USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9,47 лв.

 

Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването не се заплащат разходи по предоставянето на достъп до обществена информация

Разходите за предоставяне на обществена информация могат да бъдат заплатени по един от следните начини:

С банкова чрез реален ПОС терминал в центъра за административно обслужване;

В брой в касата на Областна администрация Велико Търново /стая 312/

По банков път по сметка на Областна администрация – Велико Търново:

IBAN: BG26UNCR75273141156401,
BIC UNCRBGSF при “УниКредит Булбанк” АД – клон Велико Търново.

БУЛСТАТ на Областна администрация Велико Търново: 104103739

Контрол: няма
Обжалване: Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд - Велико Търново в 14 – дневен срок.
Електронен адрес за предложения: frontoffice@velikotarnovo.government.bg
Начини на получаване на резултата:
  • Лично от центъра за административно обслужване;
  • По пощата/чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от заявителя, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на документа;

По електронен път:

  • На електронна поща, посочена от заявителя;
  • В Системата за сигурно електронно връчване.

ИНФОРМАЦИЯ от Административен регистър: ТУК