Областна администрация – Велико Търново поетапно публикува на Портала за отворени данни https://e-gov.bg/wps/portal/agency/home/data/opendata/opendata-portal информационните масиви и ресурси, които поддържа, достъпът до които е свободен, в отворен машинночетим формат, позволяващ повторно използване, заедно със съответните метаданни. Данните се създават и поддържат в електронен формат за данни, който е структуриран по начин, позволяващ лесно идентифициране, разпознаване, извличане на специфични данни и/или свързване с други данни чрез програмни приложения, съгласно изискванията на НАРЕДБА за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат

Информация от Областна администрация-Велико Търново се предоставя за повторно използване след отправяне на писмено искане. Искането се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща на администрацията или на портала за отворени данни.

Исканията се разглеждат от Комисия, назначена със Заповед на областен управител на област Велико Търново.

Информация се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, определена с тарифа, приета от Министерски съвет, която такса не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията.

Отказите на Областен управител за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване могат да се обжалват пред Административен съд Велико Търново по реда на Административнопроцесулания кодекс.

Документи за изтегляне: