Информация за възложителя:

 

Наименование: Областна администрация Велико Търново

ЕИК: 104103739

Номер в АОП: 00903

Пощенски адрес: област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2, п.к. 5000

Електронен адрес: governor@velikotarnovo.government.bg

Интернет адрес: https://vt.government.bg/

Адрес на Профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20808

Телефон: +359 62600839

Факс: +359 62600839

Лица за контакти:

Петя Райкова – Главен секретар на Областна администрация

Милена Павлова- Карабялова – Директор на Дирекция АПОФУС

Искра Бояджиева – главен специалист в Дирекция АПОФУС

Документи за изтегляне: