Информация за възложителя:

 

Наименование:Областна администрация Велико Търново

ЕИК:104103739

Номер в АОП:00903

Пощенски адрес:област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2, п.к. 5000

Електронен адрес: governor@velikotarnovo.government.bg

Интернет адрес: https://www.velikotarnovo.government.bg

Адрес на Профила на купувача:

Телефон:+359 62600839

Факс:+359 62600839

Лица за контакти:

Петя Райкова – Главен секретар на Областна администрация

Милена Павлова- Карабялова – Директор на Дирекция АПОФУС

Документи за изтегляне: