ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Настоящата Политика за защита на личните данни не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни защо и какви лични данни събираме, как ги обработваме, съхраняваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. С тази политика се предоставя информация на заинтересованите лица относно целите, основанията и начините на обработка на лични данни, събрани при осъществяването на правомощията на областния управител, както и за възможностите на физическите лица за упражняване на контрол върху тази обработка в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство за защита на личните данни.

Данни за Администратора на лични данни:

Областна администрация Велико Търново

БУЛСТАТ: 104103739

Адрес: 5000, гр. Велико Търново, пл. „Център“ №2

Телефон: 062/600839

Ел. поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Интернет страница: http://www.vt.government.bg

 

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните

Искра Бояджиева

Телефон: 062/611133

Ел. поща: iskra.boyadzhieva@velikotarnovo.government.bg

 

Данни относно компетентния Надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2

Телефон: 02/915 3 518

Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

По въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, Вие може да се обърнете към определеното от Областна администрация- Велико Търново длъжностно лице по защита на данните на посочените данни за контакт.

За да упражните Вашите права, свързани с обработката на данни, Вие може да подадете своите искания, по Ваш избор, на: хартиен носител на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2, лично – на същия адрес в Звеното за административно обслужване или на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg .

 

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

Като администратор на лични данни ние събираме, съхраняваме и обработваме информация на законово основание за Вас във връзка с упражняването на нашите официални правомощия, спазване на законови задължения, защита на законни интереси или при изпълнение на задачи от обществен интерес.

По изключение може да обработваме Ваши лични данни и на основание дадено от Вас съгласие за една или повече конкретни цели. Съгласието се дава чрез попълване на декларация по образец (Приложение № 2 към Вътрешните правила) и може да бъде оттеглено по всяко време отново чрез подаването на декларация (Приложение № 3към Вътрешните правила).

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

 

Имена, единен граждански номер (личен номер на чужденец), данни от документ за самоличност, служещи за проверка на самоличността на съответното лице; данни за здравословното състояние; данни за пълномощник (ако лицето се представлява от пълномощник) и за неговото пълномощно; данни за комуникация с гражданите, например адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес или др.).

 

КАК ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Обработването обхваща широк спектър от операции, извършвани с лични данни, включително с ръчни или автоматични средства. Това включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. Ние обработваме само толкова лични данни, колкото са ни необходими, за да изпълним нашите задължения и само за целите, за които сме ги събрали, като спазваме принципа „Необходимо да се знае“.

КАК И ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ  ДАННИ

 

Ние обработваме Вашите лични данни за: извършване на услуга; разглеждане на жалби, сигнали, искания по ЗДОИ; за целите на управлението на човешки ресурси;  за сключване на договор и изпълнение на договорни взаимоотношения, както и за целите на легитимния интерес на Областна администрация Велико Търново – напр. при извършване на видеонаблюдение на територията на сградата на Областна администрация  с оглед осигуряване сигурността и защитата на имуществото, нейните служители и посетителите.

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ

 

Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните за конкретни, изрично указани и законни цели в съответствие с действащото законодателство. Съобщаваме и обясняваме на гражданите какви лични данни събираме, както и защо и как го правим. Обработваме лични данни само за законни цели. Обработката на лични данни не надхвърля периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие със законодателството.

 

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

Въвели сме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим Вашите лични данни от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Разработили сме и прилагаме политики за сигурност и процедура за действие при нарушаване на сигурността на личните данни. Администрацията е внедрила и поддържа Интегрирана система за управление ISO 9001&ISO/IEC 27001.

 

КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

В повечето случаи получаваме информация директно от субектите на данни, когато те попълват искания, заявления и други документи, необходими за упражняването на официалните правомощия и за спазване на законови задължения на областна администрация.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

 

При наличието на установени със закон предпоставки, личните данни, събирани и обработвани от Областна администрация – Велико Търново се предоставят на компетентните органи.

 

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Съхраняваме личните данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат спазени изискванията на законодателството.

 

ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 

Можете да се свържете с нас, за да упражните своите права. Според Общия регламент за защита на личните данни субектът на данни (физическото лице, за което се отнасят данните) има право на: информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора); достъп до собствените си лични данни; коригиране (ако данните са неточни); изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“) *; ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни; преносимост на личните данни между отделните администратори; възражение спрямо обработването на негови лични данни; защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

* Правото на изтриване (или „правото да бъдеш забравен“) дава възможност, когато субектът на данни не желае данните му да бъдат обработвани и не съ­ществуват законни основания за тяхното съхранение, да поиска те да бъдат заличени при едно от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните; субектът на данни възразява срещу обработването и няма преимуществено законово основание за продължаване на обработването; личните данни са били обработвани незаконосъобразно; личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение; личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на дете.

„Правото да бъдеш забравен“ не е абсолютно право. Съществуват ситуации, в които Областна администрация – Велико Търново има възможност да откаже да изтрие данните, а именно когато обработването на конкретните данни е необходимо за някоя от следните цели: упражняване правото на свобода на изразяване и информация; изпълнение на правно задължение или на задача от обществен интерес или упражняване на публична власт; за целите на общественото здраве; архивиране за цели в обществен интерес, научноизследователски исторически изследвания или статистически цели; за установяване, упражняване или защитата на правни претенции.

Ако подадете искане, свързано с упражняване на Вашите права, ние ще Ви отговорим в едномесечен срок. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, за което ще бъдете незабавно уведомени.

При отказ да бъде изпълнено Вашето искане ще бъдете уведомени за причините, поради които не са предприети действия по него, както и за възможността да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред.

Действията, които Областна администрация – Велико Търново предприема при и по повод упражняването на правата на потребителите, са напълно безплатни.

 

СРЕДСТВАТА ВИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА

 

Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), ако считате, че обработването на личните Ви данни нарушава разпоредбите на Общия регламент за защита на данните. КЗЛД е длъжна да Ви информира за напредъка в разглеждането на жалбата и за резултатите от нея, включително за възможността за съдебна защита.

Вие имате право да подадете жалба до съда срещу администратор или обработващ лични данни, когато считате, че правата Ви по Общия регламент за защита на данните са били нарушени, в резултат на неправомерно обработване..

 

Настоящата Декларация за поверителност на Областна администрация – Велико Търново е актуална към 14.02.2020 г., като запазваме правото си да я променяме или допълваме при изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Областна администрация или по препоръка на КЗЛД.

Необходимо е периодично да посещавате сайта на Областна администрация – Велико Търново, за да преглеждате настоящата Политика.

 

Документи за изтегляне: