Структура
 

 

 

Главен секретар

Административното ръководство на Oбластна администрация – Велико Търново се осъществява от главен секретар. Главният секретар ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител. Той създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната администрация.

Администрация

Според характера на дейността, която извършват административните звена в Областна администрация са обособени в обща и специализирана администрация.

Обща администрация е организирана в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“. Тя осигурява технически дейността на областния управител, на специализираната администрация и дейностите по административно-правно обслужване на гражданите и юридическите лица.

Общата администрация включва следните направления:
1. Административно-правно обслужване;
2. Финанси;
3. Управление на собствеността.

Специализирана администрация е организирана в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“. Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на областния управител.

Специализираната администрация включва следните направления:
1. Държавна собственост;
2. Координация, административен контрол;
3. Регионално развитие.