Интегрираната система за управление ISO 9001 & ISO/IEC 27001 на Областна администрация Велико Търново е внедрена през 2017 г. Същата е продължение на внедрените Система за управление на качеството на 31.05.2005 г. и Система за управление на сигурността на информацията на 03.02.2009г.

Интегрираната система за управление ISO 9001 & ISO/IEC 27001 е в съответствие с изискванията на стандарт за системи за управление на качеството ISO 9001:2015 и стандарт за системи за управление на сигурността на информацията ISO/IEC 27001:2017.

Сертификатът за съответствие на интегрираната система за управление ISO 9001 & ISO/IEC 27001 с изискванията на стандарт за системи за управление на качеството ISO 9001:2015 е с № BG20/871942 и е издаден на 05 май 2023 г. Валидността на сертификата при постоянно поддържане на системата е до 04 май 2026 г.

Сертификацията по ISO 9001:2015 е с обхват: Провеждане на регионална политика за осъществяване на държавно управление по места и осигуряване на съответствие между националните и местните интереси. Административно обслужване на физически лица и организации.

  • Декларация на ръководството на Областна администрация Велико Търново
  • Сертификат: Сертификат ISO 9001
  • Сертификатор: SGS Bulgaria Ltd.
  • Акредитация: ИА „БСА“
  • Консултант: EUROX ProMark Consulting Ltd.

Сертификацията по ISO 9001:2015 е с обхват: провеждане на регионална политика за осъществяване на държавно управление по места и осигуряване на съответствие между националните и местните интереси. Административно обслужване на физически лица и организации.