Областен управител Тел./факс 062 600464

e-mail: governor@velikotarnovo.government.bg

Заместник областен управител Тел./факс 062 600841, 062 600842

e-mail: governor@velikotarnovo.government.bg

Експерт протокол и връзки с обществеността Тел./факс 062 600834

e-mail: pr@velikotarnovo.government.bg

Главен секретар тел.: 062 600829
Главен счетоводител тел.: 062 600800

e-mail: fsd@velikotarnovo.government.bg

Оперативни дежурни тел.: 062 620332, факс: 062 620144

e-mail: uk.omp.vt@velikotarnovo.government.bg

Експерт административно обслужване тел./факс: 062 600839

e-mail: governor@velikotarnovo.government.bg

Експерт регионално развитие тел.: 062 600859

e-mail: rr@velikotarnovo.government.bg

Експерт държавна собственост тел.: 062 629601

e-mail: ds@velikotarnovo.government.bg

Експерт координация и административен контрол тел.: 062 600864

e-mail: kak@velikotarnovo.government.bg