Интегрираната система за управление ISO 9001 & ISO/IEC 27001 на Областна администрация Велико Търново е внедрена през 2017 г. Същата е продължение на внедрените система за управление на качеството през 2005 г. и система за управление на сигурността на информацията през 2008 г.

Интегрираната система за управление ISO 9001 & ISO/IEC 27001 е в съответствие с изискванията на стандарт за системи за управление на качеството ISO 9001:2015 и стандарт за системи за управление на сигурността на информацията ISO/IEC 27001:2017.

Сертификатът за съответствие на интегрираната система за управление ISO 9001 & ISO/IEC 27001 с изискванията на стандарт за системи за управление на сигурността на информацията ISO/IEC 27001:2017 е с № BG15/91350 и е издаден след провеждане на ресертификационен одит. Валидността на сертификата при постоянно поддържане на системата е от 05 май 2023 г. до 31 октомври 2025 г.

Сертификацията по ISO/IEC 27001:2017 е с обхват: сигурност на информацията на процесите във връзка с провеждането на регионална политика за осъществяване на държавното управление по места и осигуряване на съответствие между националните и местните интереси; управление на държавна собственост; административно и информационно обслужване на физически лица и организации в сградата на Областна администрация Велико Търново на пл. “Център” 2, Велико Търново в съответствие с Декларация за приложимост (SOA) версия 4.