начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Експертът съветва
» ЕКСПЕРТЪТ СЪВЕТВА
Кога да се обръщаме към Областния управител?
Запитване

1. Всеки гражданин или юридическо лице има право да иска достъп до официална и служебна обществена информация, създавана и съхранявана в областна администрация Велико Търново. За това лицата трябва да подадат заявление, съдържащо данните по чл. 25, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация. За улеснение на гражданите такава бланка на заявление те могат да получат в деловодството /стая 317/ на областната администрация, да изтеглят ZDOI.doc или директно да попълнят тук. /on line/

Заявлението се разглежда от комисия, назначена със Заповед на Областния управител.

2. До oбластния управител се подават молби и заявления за административните услуги, осъществявани в областната администрация на основание Закона за административното обслужване на физически и юридически лица. Административните услуги са подробно описани тук.

3. Към областния управител може да се обръщаме по въпроси, касаещи недвижимите имоти - държавна собственост, намиращи се на територията на област Велико Търново. Такива са случаите на разпореждане с недвижими имоти - частна държавна собственост, а именно: продажбата и замяната им, извършването на делба на съсобствени недвижими имоти, учредяването на ограничени вещни права върху тях, както и безвъзмездното им прехвърляне в собственост или учредяване. Наред с това държавните имоти, които не са предоставени за управление по установения ред, се управляват от областния управител. Те могат да се отдават под наем след провеждането на търг или конкурс при условия и по ред, посочени в Закона за държавната собственост и правилника за неговото прилагане.

4. Към oбластния управител гражданите или юридическите лица могат да се обръщат при необходимост от справки, удостоверения и преписи от актове относно държавни имоти.

5. До областния управител гражданите или юридическите лица могат да подават жалби срещу актове и действия на кметовете на общини, общинските съвети и на ръководителите на териториалните звена на изпълнителната власт. /Група услуги координация и административен контрол/

За повече информация вижте правомощията на областния управител и подробно описание на предлаганите от областна администрация административни услуги.

Запитване
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: