Правно основание: Закон за държавната собственост – чл. 39а.
Орган по предоставяне: Областен управител

Център за административно обслужване:

Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. „Център“ №2, п.к. 443

Телефон/Факс: 062 600 839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Непрекъснато работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания.

Процедура по предоставяне:

Необходими документи:

 1. Заявление;
 2. Нотариално заверено пълномощно (при необходимост) – оригинал или заверено копие;
 3. Документ, удостоверяващ правото на собственост (напр. решение на Поземлена комисия, нотариален акт, партида на имот от горски фонд или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота) – оригинал или нотариално заверено копие;
 4. Удостоверение за наследници (при необходимост) – оригинал;
 5. Актуална скица на имота, със заверка за идентичност по стари планове, когато за съответната територия няма влязла в сила кадастрална карта – оригинал;
 6. Актуално удостоверение за тежести върху имота от съответната Служба по вписване – оригинал;
 7. Удостоверение за титуляр на банкова сметка – оригинал

Документи, които администрацията събира по служебен път:

 1. Решение на Министерски съвет по чл. 34а, ал. 1 от Закона за държавната собстевност или заповед на Областния управител по чл. 34а, ал. 2 от Закона за държавната собственост

Забележка:

Получен списък на бивши собственици за обезщетение и преведени средства по сметка на Областна администрация Велико Търново от заинтересованото ведомство – инвеститор на обекта.

При необходимост могат да бъдат изискани допълнително документи

Срок за предоставяне: Oт 14 дни до 1 месец - съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от АПК
Образци на формуляри:
Начини на заявяване:
 • Със заявление в центъра за административно обслужване
 • Със заявление по пощата/лицензиран пощенски оператор;
 • Устно, в центъра за административно обслужване.

По електронен път:

 • Със заявление, подписано с КЕП, по електронна поща;
 • Чрез Системата за сигурно електронно връчване.
Предоставяне по електронен път: Да
Срок на действие: Безрочно.
Такси/цени и начини на плащане: Не се дължи държавна такса.
Контрол: Няма.
Обжалване: Отказът да се извърши процедурата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14 – дневен срок.
Електронен адрес за предложения: frontoffice@velikotarnovo.government.bg
Начини на получаване на резултата:

В касата на Областна администрация до 1000 лв. или на посочена от заявителя банкова сметка.

НЯМА ИНФОРМАЦИЯ от Административен регистър: