П14а Безвъзмездно предоставяне на движими вещи на юридически лица на бюджетна издръжка или безвъзмездно прехвърляне на собственост върху движими вещи на юридически лица и други организации на бюджетна издръжка.

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Няма образец Информация за услугата: Правно основание: Закона за държавната собственост – чл. 28 или чл.63; Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост – чл. 11 или чл. 68 Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление…

Read more

П35 Разглеждане на искания за изплащане на обезщетение по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица и Наредбата за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

Заяви по електронен път: П35 ИСКАНЕ за изплащане на еднократно обезщетение съгласно Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани   Информация за услугата: Правно основание: чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за прилагане на чл. 4…

Read more

П36 Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

Заяви по електронен път: Система за сигурно електронно връчване; Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Писмена молба за финансова компенсация, съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления. Информация за услугата: Правно основание: чл. 18, чл. 24 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления. Орган по предоставяне:…

Read more

П25 Одобряване на плановете за земите по §4-§4л от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /земеделските земи, предоставени за ползване по силата на актове на НС, ДС и МС/

Заяви по електронен път: Платформа за достъп до обществена информация Единен портал за достъп до електронни административни услуги Уеб базирано за електронни услуги Платформа за продажба на имоти държавна собственост Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление Информация за услугата: Правно основание: Орган по предоставяне: Звено за административно обслужване: Адрес за кореспонденция: 5000, Велико Търново,…

Read more

П34 Налагане на административни наказания

Заяви по електронен път: Система за сигурно електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Няма образец Информация за услугата: Правно основание: Чл. 307 от АПК Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ Адрес: 5000 Велико Търново, пл. „Център“ №2, п.к. 443 Телефон/Факс: 062 600 839 Адрес на електронна поща:…

Read more

П33 Дейности, свързани с административно–териториални промени на територията на областта

Заяви по електронен път: Система за сигурно електронно връчване Система за електронен обмен на съобщения Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Няма образец Информация за услугата: Правно основание: чл. 9, чл. 17, чл. 20 от ЗАТУРБ Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ Адрес: 5000 Велико Търново, пл. „Център“…

Read more

П32 Разглеждане на сигнали и предложения по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заяви по електронен път: Система за сигурно електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Няма образец Информация за услугата: Правно основание: Чл. 107 – чл. 125 от АПК Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ Адрес: 5000 Велико Търново, пл. „Център“ №2, п.к. 443 Телефон/Факс: 062 600 839 Адрес…

Read more

П31 Проверка и контрол по законосъобразност на актовете и действията на органите на местната администрация.

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Система за електронен обмен на съобщения Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Няма образец Информация за услугата: Правно основание: чл. 32 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 93, ал. 4 от АПК, чл. 81-98 от АПК Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси…

Read more