Заяви по електронен път:

 • Система за сигурно електронно връчване
 • Система за електронен обмен на съобщения
 • Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg

Няма образец

Информация за услугата:

Правно основание: чл. 9, чл. 17, чл. 20 от ЗАТУРБ
Орган по предоставяне: Областен управител

Център за административно обслужване:

Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. „Център“ №2, п.к. 443

Телефон/Факс: 062 600 839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Непрекъснато работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания.

Процедура по предоставяне:

Община

Ред за създаване:

Мотивирано решение на общинският съвет за създаване на община предоставено на областен управител за осъществяване на  контрол относно неговата законосъобразност.

Предложение до общинския съвет за вземане на решение за провеждане на общ референдум в населените места, които следва да формират новата община, в съответствие с изискванията на чл. 7 и 8.

В двумесечен срок Областен управител внася писмен доклад в Министерския съвет.

Ред за закриване:

Промяна, водеща до закриването на община, се извършва при спазване на условията по реда за тяхното създаване.

Кметство

Ред за създаване:

Общинският съвет взема решение за създаване на кметство, като изпраща същото за обнародване в „Държавен вестник“ чрез областен управител. Областният управител се произнася по неговата законосъобразност в 14 – дневен срок от датата на получаването му.

В 7 – дневен срок от обнародването на решението, областният управител го изпраща на Централната избирателна комисия.

Ред за закриване, промяна на границите или на административните център:

Промяна, свързана със закриване на кметство, както и промяна на границите или на административния център на кметство, се извършва с решение на общинския съвет при условията и по реда за създаването му.

Решението на общинския съвет се изпраща за обнародване в „Държавен вестник“ чрез областния управител, който се произнася по неговата законосъобразност в 7-дневен срок от датата на получаването му.

Населено място

Ред за създаване:

Общинският съвет изпраща своето решение за създаване на ново населено място на областния управител.

Областният управител в едномесечен срок внася в Министерския съвет мотивирано предложение за създаване на ново населено място.

Ред за закриване:

Промяна, водеща до закриване на населено място, се извършва по реда на чл. 20 ЗАТУРБ при отпадане на условията по чл. 19, ал. 2, т. 1 ЗАТУРБ

Срок за предоставяне:
Образци на формуляри:

Няма образец

Начини на заявяване:
 • Със заявление в звеното за административно обслужване
 • Със заявление по пощата/лицензиран пощенски оператор;

По електронен път:

 • Със заявление, подписано с КЕП, по електронна поща;
 • Чрез Системата за електронен обмен на съобщения;
 • Чрез Системата за сигурно електронно връчване;
Предоставяне по електронен път: Да
Срок на действие: Няма
Такси/цени и начини на плащане: Не се дължат държавни такси
Контрол: Няма
Обжалване: -
Електронен адрес за предложения: frontoffice@velikotarnovo.government.bg
Начини на получаване на резултата:
 • Лично от звеното за административно обслужване;
 • По пощата/чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от заявителя, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на документа;
 • По електронен път на електронна поща, посочена от заявителя;
 • Чрез Системата за електронен обмен на съобщения;
 • В Системата за сигурно електронно връчване.

НЯМА ИНФОРМАЦИЯ от Административен регистър: