Заяви по електронен път:

 • Среда за електронно връчване
 • Система за електронен обмен на съобщения
 • Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg

Няма образец

Информация за услугата:

Правно основание: чл. 32 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 93, ал. 4 от АПК, чл. 81-98 от АПК
Орган по предоставяне: Областен управител

Център за административно обслужване:

Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. „Център“ №2, п.к. 443

Телефон/Факс: 062 600 839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Непрекъснато работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания.

Процедура по предоставяне:

В 14-дневен срок от съобщаването на административния акт:

Заинтересованите лица и организации могат да подадат жалба в писмена форма до Областен управител, чрез кмета на съответната община, чийто административен акт се оспорва, а прокурорът може да подаде протест.

Жалбата или Протеста трябва да са написана на български език и да съдържат:

 1. трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; съответно името и длъжността на прокурора, номера на телефона, факса или телекса, ако има такъв;
 2. трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
 3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес;
 4. акта, който се оспорва, и органа, който го е издал;
 5. органа, до който се подава;
 6. възраженията и тяхното основание;
 7. искането;
 8. подпис на подателя.

Областен управител може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му.

Областен управител с писмо уведомява подателя за резултата от извършената проверка.

Срок за предоставяне: Областен управител може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му. Областен управител с писмо уведомява подателя за резултата от извършената проверка.
Образци на формуляри:

Няма образец

Начини на заявяване:
 • Със заявление в звеното за административно обслужване
 • Със заявление по пощата/лицензиран пощенски оператор;
 • Устно, в звеното за административно обслужване.

По електронен път:

 • Със заявление, подписано с КЕП, по електронна поща;
 • Чрез Системата за електронен обмен на съобщения;
 • Чрез Системата за сигурно електронно връчване;
Предоставяне по електронен път: Да
Срок на действие: Няма
Такси/цени и начини на плащане: Не се дължат държавни такси
Контрол: Няма административен орган, на когото да са предоставени правомощия по осъществяване на контрол.
Обжалване:

Заповедта на Областен управител, с която незаконосъобразния административен акт на кмета на общината е отменен може да се оспорва в 14 дневен срок от съобщаването и пред Административен съд – Велико Търново.

Когато Областен управител не се произнесе в законоустановения срок или отхвърли жалбата/протеста, като неоснователни, административния акт може да се оспори чрез кмета на общината, издал акта, пред съда, ако актът подлежи на оспорване по съдебен ред.

Електронен адрес за предложения: frontoffice@velikotarnovo.government.bg
Начини на получаване на резултата:
 • Лично от звеното за административно обслужване;
 • По пощата/чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от заявителя, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на документа;
 • По електронен път на електронна поща, посочена от заявителя;
 • Чрез Системата за електронен обмен на съобщения;
 • В Системата за сигурно електронно връчване.

НЯМА ИНФОРМАЦИЯ от Административен регистър: