П47 Отразяване на промените в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост.

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление П47 Информация за услугата: Правно основание: Орган по предоставяне: Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ Адрес: 5000 Велико Търново, пл. „Център“ №2, п.к. 443 Телефон/Факс: 062 600 839 Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg Непрекъснато работно време: от 9:00 до…

Read more

П46 Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други.

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление П46 Информация за услугата: Правно основание: Орган по предоставяне: Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ Адрес: 5000 Велико Търново, пл. „Център“ №2, п.к. 443 Телефон/Факс: 062 600 839 Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg Непрекъснато работно време: от 9:00 до…

Read more

П45 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места.

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление П45 Информация за услугата: Правно основание: Орган по предоставяне: Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ Адрес: 5000 Велико Търново, пл. „Център“ №2, п.к. 443 Телефон/Факс: 062 600 839 Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg Непрекъснато работно време: от 9:00 до…

Read more

П44 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцелните планове на стопанските дворове.

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление П44 Информация за услугата: Правно основание: Орган по предоставяне: Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ Адрес: 5000 Велико Търново, пл. „Център“ №2, п.к. 443 Телефон/Факс: 062 600 839 Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg Непрекъснато работно време: от 9:00 до…

Read more

П43 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала.

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление П43 Информация за услугата: Правно основание: Орган по предоставяне: Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ Адрес: 5000 Велико Търново, пл. „Център“ №2, п.к. 443 Телефон/Факс: 062 600 839 Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg Непрекъснато работно време: от 9:00 до…

Read more

П25 Разглеждане на искания и възражения по приети планове за земите по §4 – §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Няма образец Информация за услугата: Правно основание: Орган по предоставяне: Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ Адрес: 5000 Велико Търново, пл. „Център“ №2, п.к. 443 Телефон/Факс: 062 600 839 Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg Непрекъснато работно време: от 9:00 до…

Read more

П14а Безвъзмездно предоставяне на движими вещи на юридически лица на бюджетна издръжка или безвъзмездно прехвърляне на собственост върху движими вещи на юридически лица и други организации на бюджетна издръжка.

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Няма образец Информация за услугата: Правно основание: Орган по предоставяне: Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ Адрес: 5000 Велико Търново, пл. „Център“ №2, п.к. 443 Телефон/Факс: 062 600 839 Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg Непрекъснато работно време: от 9:00 до…

Read more

П39 Обезщетяване на собственици на отчуждени имоти частна собственост за държавна нужда, за изграждане на обекти, намиращи се на територията на област Велико Търново

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg заявление-хемус ЮЛ – РМС 211 заявление-хемус-ФЛ – РМС 211     заявление ново П39 ЮЛ РМС 794-2021 Автомагистрала Хемус заявление новоП39 ФЛ РМС 794-2021 Автомагистрала Хемус Заявление П39 РМС 814-2013 г. – В. Търново – Гурково Заявление П39 РМС 285-2009 г. – В. Търново -…

Read more