Заяви по електронен път:

 • Система за сигурно електронно връчване
 • Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg

Няма образец

Информация за услугата:

Правно основание: Чл. 107 – чл. 125 от АПК
Орган по предоставяне: Областен управител

Център за административно обслужване:

Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. „Център“ №2, п.к. 443

Телефон/Факс: 062 600 839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Непрекъснато работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания.

Процедура по предоставяне:

Предложение се подава за усъвършенстване на организацията и дейността на административния орган или за решаване на друг въпрос в рамките на неговата компетентност.

Сигнал се подава за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в администрацията, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, по телефон, телеграф, телекс, факс или електронна поща от всеки гражданин или организация, както и омбудсманът.

Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Сигналите не могат да се решават от длъжностните лица, срещу чиито действия са подадени, освен когато те приемат, че са основателни, и ги уважат.

Предложенията и сигналите се разглеждат в 2-месечен срок от постъпването им.

Ако се установи, че подаденият сигнал или предложение не са в рамките на компетенциите на Областен управител, същите се препраща на компетентният орган не по-късно от 7 дни от постъпването им. За препращането се уведомява направилият предложението или сигнала.

Когато уважи сигнала, Областният управител взема незабавно мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или нецелесъобразност, за което уведомява подателя и другите заинтересовани лица.

Производството по предложенията и сигналите приключва с решение за отказ те да бъдат уважени или с изпълнение на постановено положително решение по тях.

Срок за предоставяне:

Предложенията и сигналите се разглеждат в 2-месечен срок от постъпването им.

Ако се установи, че подаденият сигнал или предложение не са в рамките на компетенциите на Областен управител, същите се препраща на компетентният орган не по-късно от 7 дни от постъпването им. За препращането се уведомява направилият предложението или сигнала.

Когато уважи сигнала, Областният управител взема незабавно мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или нецелесъобразност, за което уведомява подателя и другите заинтересовани лица.

Производството по предложенията и сигналите приключва с решение за отказ те да бъдат уважени или с изпълнение на постановено положително решение по тях.

Образци на формуляри:

Няма образец

Начини на заявяване:
 • Със заявление в звеното за административно обслужване
 • Със заявление по пощата/лицензиран пощенски оператор;
 • Устно, в звеното за административно обслужване.

По електронен път:

 • Със заявление, подписано с КЕП, по електронна поща;
 • Чрез Системата за сигурно електронно връчване;
Предоставяне по електронен път: Да
Срок на действие: Няма
Такси/цени и начини на плащане: Не се дължат държавни такси
Контрол: -
Обжалване: Решението, постановено по подаден сигнал/предложение, не подлежи на обжалване.
Електронен адрес за предложения: frontoffice@velikotarnovo.government.bg
Начини на получаване на резултата:
 • Лично от звеното за административно обслужване;
 • По пощата/чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от заявителя, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на документа;
 • По електронен път на електронна поща, посочена от заявителя;
 • В Системата за сигурно електронно връчване.

НЯМА ИНФОРМАЦИЯ от Административен регистър: