Заяви по електронен път:

Информация за услугата:

Правно основание: чл. 18, чл. 24 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.
Орган по предоставяне: Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления

Център за административно обслужване:

Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. „Център“ №2, п.к. 443

Телефон/Факс: 062 600 839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Непрекъснато работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания.

Процедура по предоставяне:

Молба за финансова компенсация се подава до Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления в едногодишен срок  от влизането в сила на:

-осъдителната присъда, включително в случаите, когато делото е било разгледано в отсъствие на подсъдимия;

-споразумението за решаване на делото в досъдебното производство.

-прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било прекратено, с изключение на случаите, когато прекратяването е на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, 7, 8a и 9 от Наказателно-процесуалния кодекс;

-прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било спряно поради неразкриване на извършителя на престъплението/.

 

Молбата може да бъде подадена и чрез организация за подкрепа на пострадали или чрез Областен управител по настоящ адрес на пострадалия.

 

Молбата за финансова компенсация трябва да съдържа:

 1. трите имена на пострадалия, неговото гражданство, дата и място на раждане, постоянен и настоящ адрес;
 2. дата, място и обстоятелства на извършване на престъплението и на уведомяването за него;
 3. основания за получаване на финансова компенсация.

 

Към молбата се прилагат следните документи:

 1. Препис на съответния акт на орган на съдебната власт по чл. 12 от ЗПФКПП и на мотивите към него, когато има осъдителна присъда – осъдителната присъда, включително в случаите, когато делото е било разгледано в отсъствие на подсъдимия;споразумението за решаване на делото в досъдебното производство; прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било прекратено, с изключение на случаите, когато прекратяването е на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, 7, 8a и 9 от Наказателно-процесуалния кодекс; прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било спряно поради неразкриване на извършителя на престъплението.
 2. Свидетелство за съдимост(служебно).
 3. Копие от документ за самоличност.
 4. Удостоверение за настоящото местоживеене на правоимащия в България.
 5. Документ за законно представителство, настойничество или попечителство.
 6. Удостоверение за наследници, ако правоимащият е дете, родител, съпруг на пострадалия, който е починал в резултат на престъплението;
 7. Заверени копия от разходо-оправдателни документи, като например за лечение (не се включват разходи, поети от Националната здравноосигурителна каса); погребение и др.
 8. Документ, удостоверяващ получавани от пострадалия доходи по трудови или приравнени правоотношения за период 6 месеца преди датата на извършване на престъплението.
 9. Съдебно удостоверение за направени във връзка с делото разноски.
 10. Документи, доказващи други имуществени вреди.

В 7 дневен срок от получаването на молбата за предоставяне на финансова компенсация Областен управител я изпраща заедно с цялата образувана преписка на Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления.

Молбата за финансова компенсация се разглежда не по-късно от три месеца от датата на постъпването и. Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления приема решение за предоставяне на финансова компенсация или за отказ за предоставяне на финансова компенсация.

Препис от решението се изпраща незабавно на Областен управител, когато молбата е подадена чрез него.

Областен управител незабавно уведомява пострадалия или лицата по чл. 3, ал. 2, като им изпраща преписа от решението на Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления..

Срок за предоставяне:

В 7 дневен срок от получаването на молбата за предоставяне на финансова компенсация Областен управител я изпраща заедно с цялата образувана преписка на Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления.

Молбата за финансова компенсация се разглежда не по-късно от три месеца от датата на постъпването и. Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления приема решение за предоставяне на финансова компенсация или за отказ за предоставяне на финансова компенсация.

Препис от решението се изпраща незабавно на Областен управител, когато молбата е подадена чрез него.

Областен управител незабавно уведомява пострадалия или лицата по чл. 3, ал. 2, като им изпраща преписа от решението на Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления..

Образци на формуляри:

Писмена молба за финансова компенсация, съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.
Образец на молбата и списък на необходимите документи  може да бъде изтеглена от интернет страницата на:

Начини на заявяване:
 • Със заявление в звеното за административно обслужване
 • Със заявление по пощата/лицензиран пощенски оператор.

По електронен път:

 • Със заявление, подписано с КЕП, по електронна поща;
 • Чрез Системата за сигурно електронно връчване.
Предоставяне по електронен път: Да
Срок на действие: постоянен срок на действие (финансовата компенсация е еднократна)
Такси/цени и начини на плащане: Не се дължат държавни такси
Контрол: Няма административен орган, на когото да са предоставени правомощия по осъществяване на контрол.
Обжалване: Съгласно чл. 24, ал. 5 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, решенията на Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления не подлежат на обжалване.
Електронен адрес за предложения: frontoffice@velikotarnovo.government.bg
Начини на получаване на резултата:
 • Лично от звеното за административно обслужване;
 • По пощата/чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от заявителя, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на документа;
 • По електронен път на електронна поща, посочена от заявителя;
 • В Системата за сигурно електронно връчване.

НЯМА ИНФОРМАЦИЯ от Административен регистър: