Заяви по електронен път:

 • Система за сигурно електронно връчване
 • Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg

Няма образец

Информация за услугата:

Правно основание: Чл. 307 от АПК
Орган по предоставяне: Областен управител

Център за административно обслужване:

Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. „Център“ №2, п.к. 443

Телефон/Факс: 062 600 839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Непрекъснато работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания.

Процедура по предоставяне:

В случаите когато длъжностно лице от Областна администрация – Велико Търново: е нарушило или не е изпълнило в срок служебните си задължения, свързани с издаването на административен акт или документ, в резултат на което срокът за произнасяне по направеното искане е бил пропуснат; длъжностно лице, което без уважителни причини: не се произнесе в срок по жалба или протест срещу административен акт, не препрати своевременно жалба или протест срещи административен акт на съда,  не се произнесе в срок по предложение или сигнал; както и ако длъжностно лице не изпълни друго административнопроцесуално задължение, следва да му бъдат наложени предвидените наказания, съобразно чл. 302, чл. 303, чл. 305 от АПК.

Актовете за установяване на нарушения се издават от длъжностни лица овластени от Областен управител.

Акта за установяване на административно нарушение, които трябва да съдържа:

 1. собственото, бащиното и фамилното име на съставителя и длъжността му;
 2. датата на съставяне на акта;
 3. дата и място на извършване на нарушението;
 4. описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено;
 5. законните разпоредби, които са нарушени;
 6. собственото, бащиното и фамилното име и възрастта на нарушителя, точния му адрес и местоработата, единен граждански номер;
 7. имената и точните адреси на свидетелите, единен граждански номер;
 8. обясненията или възраженията на нарушителя, ако е направил такива;
 9. имената и точните адреси на лицата, които са претърпели имуществени вреди от нарушението, единен граждански номер;
 10. опис на писмените материали и на иззетите вещи, ако има такива, и кому са поверени за пазене.

Наказателните постановления се издават от Областен управител или от овластени от него длъжностни лица.

Наказателните постановления следва да съдържат:

 1. собственото, бащиното и фамилното име и длъжността на лицето, което го е издало;
 2. датата на издаването и номерата на постановлението;
 3. датата на акта, въз основа на който се издава, и името, длъжността и местослуженето на актосъставителя;
 4. собственото, бащиното и фамилното име на нарушителя и точния му адрес, единен граждански номер;
 5. описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават;
 6. законните разпоредби, които са били нарушени виновно;
 7. вида и размера на наказанието;
 8. вещите, които се отнемат в полза на държавата;
 9. размера на обезщетението и на кого следва да се заплати;
 10. дали наказателното постановление подлежи на обжалване, в какъв срок и пред кой съд.

Наказателното постановление се връчва на нарушителя.

Срок за предоставяне: Наказателното постановление се връчва на нарушителя.
Образци на формуляри:

Няма образец

Начини на заявяване:
 • Със заявление в звеното за административно обслужване
 • Със заявление по пощата/лицензиран пощенски оператор;

По електронен път:

 • Със заявление, подписано с КЕП, по електронна поща;
 • Чрез Системата за сигурно електронно връчване;
Предоставяне по електронен път: Да
Срок на действие: Няма
Такси/цени и начини на плащане: Не се дължат държавни такси
Контрол: Няма
Обжалване: Наказателното постановление може да се обжалва от нарушителя или поискалият обезщетение в 7 - дневен срок от връчването му пред районният съд, в района на който е извършено или довършено нарушението.
Електронен адрес за предложения: frontoffice@velikotarnovo.government.bg
Начини на получаване на резултата:
 • Лично от звеното за административно обслужване;
 • По пощата/чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от заявителя, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на документа;
 • По електронен път на електронна поща, посочена от заявителя;
 • В Системата за сигурно електронно връчване.

НЯМА ИНФОРМАЦИЯ от Административен регистър: