НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 1. Подлежат ли актовете на областния управител на оспорване по административен ред?

Отговор: Не, съгласно чл. 82, ал. 1, т. 5 от АПК. Актовете на областния управител на област Велико Търново могат да бъдат обжалвани пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок от съобщаването им.

 1. Мога ли да получа заверени копия от документи със заявление за достъп до обществена информация?

Отговор: Да, освен ако исканата информация/документи представляват искане за извършване на административна услуга, която не се осъществява по реда на ЗДОИ и се предоставя по реда на специален закон.

 1.  Какви документи заверява с Apostille Областна администрация Велико Търново?

Отговор: Областна администрация Велико Търново заверява с Apostille  документи, издадени от кметовете на общини.

 1. Къде мога да намеря информация за административна услуга и образец на заявление за услугата?

Отговор:

 1. Как могат да бъдат заплатени таксите за административни услуги?

Отговор: Таксите за административни услуги могат да бъдат заплатени:

 • В брой в Центъра за административно обслужване на администрацията;
 • По банкова сметка: BIC: UNCRBGSF IBAN: BG26UNCR75273141156401 Уникредит Булбанк;
 • Чрез ПОС терминал в Центъра за административно обслужване.
 1. Как мога да направя справка за движение на преписка?

Отговор: На телефон 062/600 839 и на адрес governor@velikotarnovo.government.bg можете да направите справка за движението по преписката, както и справка в случай, че не сте получили отговор в срока, определен за търсената от Вас услуга.

 1. Как мога да подам сигнал до Областен управител?

Отговор:

 • по пощата на адрес гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2;
 • по ел. поща на адрес: governor@velikotarnovo.government.bg;
 • на място в Центъра за административно обслужване на администрацията на адрес: Велико Търново, пл. „Център“ № 2;
 • в обозначените за целта кутии.
 1. Как мога да се срещна с Областен управител?

Отговор: За да се срещнете с Областен управител е необходимо да заявите това на място в Областна администрация Велико Търново, на телефон 062/600 839. Областният управител приема граждани всеки последен четвъртък от месеца.

 1. Как мога да получа резултата от административна услуга?

Отговор:

 • Лично на място в Центъра за административно обслужване на администрацията;
 • По пощата/чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от заявителя, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на документа;
 • По електронен път на електронна поща, посочена от заявителя;
 • Чрез Системата за сигурно електронно връчване.
 1. Към кого следва да се обърна:

Отговор:

– в случай на незаконно строителство- жалбите или сигналите за незаконно строителство следва да се адресират до Регионална дирекция за национален строителен контрол Велико Търново/кмет на община;

– при трудови спорове- запитвания, свързани с трудови спорове може да се подават до Инспекция по труда – Велико Търново, а жалби – до съответния Районен съд;

– при въпроси свързани с социално подпомагане – към съответните Дирекции „Социално подпомагане“ или към Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Велико Търново.

 1. В кои случаи мога да подам предложения/сигнали до областен управител?

Отговор: Когато предложенията/сигналите са свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на други административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на Област с административен център гр. Велико Търново.

 

 1. До кого следва да се подаде възражение срещу решения на общински съвети или заповеди и действия на кметове на общини?

Отговор: Възражения срещу решения на общинските съвети се подават до областния управител, чрез съответния общински съвет. Жалба срещу заповед или действие на кмета на община се подава до областния управител, чрез кмета на съответната община.

Документи за изтегляне: