Към кого следва да се обърнем в случаи на незаконно строителство?
Жалбите или сигналите за незаконно строителство следва да се адресират до Регионална дирекция за национален строителен контрол Велико Търново

До кого следва да се подаде възражение срещу решения на общински съвети или заповеди и действия на кметове на общини?
Възражения срещу решения на общинските съвети се подават до областния управител, чрез съответния общински съвет. Жалба срещу заповед или действие на кмета на община се подава до областния управител, чрез кмета на съответната община.

Към кого трябва да се обърнем при трудови спорове?
Запитвания свързани с трудови спорове може да се подават до Областна инспекция по труда Велико Търново.

Към кого следва да се обърнем при въпроси свързани с социално подпомагане?
Молби за социално подпомагане следва да се подават до Областна дирекция социално подпомагане Велико Търново или до съответните общински дирекции.

Към кого следва да се обърнем при възникнали въпроси свързани с възстановяване собствеността върху гори и земеделски земи?

Жалби и възражения свързани с възстановяване собствеността на земеделски земи се подават до Районния съд по местонахождението на имота, чрез Общинската комисия по земеделие и гори

Документи за изтегляне: