начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Programi na ES
» Програми на ЕС

Оперативни програми

1. Оперативна програма “Административен капацитет”

Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК) цели подобряване работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост, както и повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система.

Стратегическата цел на ОПАК е развита в три специфични цели:

  • Ефективно функциониране на администрацията и повишено доверие на гражданите и бизнеса в нея;
  • Подобряване управлението на човешките ресурси в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество;
  • Модерно административно обслужване.

Извършването на реформи в идентифицираните области за развитие в анализа ще се постигне чрез изпълнение на основните приоритетни оси на Оперативната програма:

  • Приоритетна ос I: Добро управление
  • Приоритетна ос II: Управление на човешките ресурси в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество
  • Приоритетна ос III: Качествени административни услуги и развитие на електронното управление
  • Приоритетна ос IV: Техническа помощ

За повече информация:
http://opac.government.bg
http://www.mdaar.government.bg


2. Оперативна програма “Регионално развитие”

Оперативна програма “Регионално развитие” (ОПРР) 2007-2013 г. е насочена към практическото изпълнение на Приоритет 4 на Националната стратегическа референтна рамка “Балансирано териториално развитие” и очертава основните области, в които България ще получи финансиране за своите региони от Европейския фонд за регионално развитие.

Програмата цели подобряване на социално-икономическите условия в шестте региона на планиране т.е. преодоляване на тяхното изоставане спрямо регионите в ЕС от една страна и ограничаване на междурегионалните различия в България от друга.

За тази цел ОПРР включва широк набор от мерки, от инфраструктура до опазване на културното наследство, които отчитат както общите тенденции, така и спецификите на отделните населени места. Подкрепа ще се предоставя както за проекти на големи градски центрове с добър потенциал за икономически растеж и социално включване, така и за техните съседни и периферни райони, които на този етап изостават от цялостното развитие на региона.

Целите на програмата се изпълняват чрез подпомагане на операции включени в 5 приоритета:

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие
Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност
Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма
Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество
Приоритетна ос 5: Техническа помощ

За повече информация:
http://bgregio.eu
http://www.mrrb.government.bg


3. Оперативна програма “Техническа помощ”

Оперативна програма “Техническа помощ” (ОПТП) има за цел да гарантира координирането, финансовия контрол и изпълнението на структурните инструменти в България. В предмета на ОПТП е разработването на информационна система за управление и наблюдение (ИСУН), която да е в състояние да осигурява прозрачна информация относно усвояването на фондовете, както и дейности, насочени към осведомяване на широката общественост относно ролята на подкрепата от Общността и формирането на разбиране за интервенциите на структурните инструменти.

За да се постигнат тези цели, са определени следните приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: Подпомагане на реализирането на дейностите, извършвани от централното координационно звено, сертифициращия орган, одитиращия орган, комитета за наблюдение на НСРР, комитета за наблюдение на ОПТП и управляващия орган на ОПТП;
Приоритетна ос 2: Допълнително разработване и подпомагане на функционирането на Информационна система за управление и наблюдение;
Приоритетна ос 3: Популяризиране в България на европейската кохезионна политика и осигуряване на обща и статистическа информация.

За повече информация:
http://www.minfin.government.bg


4. Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) има за цел повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила, увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование, повече социален капитал, партньорства и мрежи и развитие на социалната икономика.

С оглед постигането на стратегическата и специфичните цели, ОПРЧР очертава следните основни приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването;
Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите;
Приоритетна ос 3: Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието;
Приоритетна ос 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение;
Приоритетна ос 5:. Социално включване и насърчаване на социалната икономика;
Приоритетна ос 6:. Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и  здравните услуги;
Приоритетна ос 7:. Транснационално и междурегионално сътрудничество;
Приоритетна ос 8: Техническа помощ.

За повече информация:
http://www.mlsp.government.bg


5. Оперативна програма “Конкурентоспособност”

Общата цел на оперативна програма “Конкурентоспособност” ще бъде реализирана чрез две специфични цели, които покриват два от основните аспекти на конкурентоспособността – подготвеността на българските предприятия за Общия европейски пазар и за бързо променящите се условия на международните пазари, както и състоянието на средата в която те функционират.

Специфичните цели са насърчаване на иновациите и повишаване на ефективността на предприятията, и подобряване на бизнес средата.

За постигане на общата и специфичните цели, ОП “Конкурентоспособност” ще се концентрира върху изпълнението на пет приоритетни оси:
Приоритетна ос 1: Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности
Приоритетна ос 2: Повишаване ефективността на предприятията и насърчаване развитието на благоприятна бизнес среда
Приоритетна ос 3: Финансови инструменти за развитие на предприятия
Приоритетна ос 4: Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика
Приоритетна ос 5: Техническа помощ.

За повече информация:
http://www.mi.government.bg


6. Оперативна програма “Околна среда”

Цел на оперативна програма “Околна среда” е подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура. Специфични цели на програмата са опазване и подобряване състоянието на водите, подобряване на управлението на отпадъците и на защитата на почвите, опазване на биологичното разнообразие и защита на природата.

В рамките на оперативна програма “Околна среда” за 2007-2013 г. са определени четири приоритетни оси за финансиране:

Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. жители;
Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци;
Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие;
Приоритетна ос 4: Техническа помощ.

За повече информация:
http://www.moew.government.bg


7. Оперативна програма “Транспорт”

Основната цел на оперативна програма “Транспорт” е развитие на устойчива транспортна система.

Постиженията на програмата ще допринесат за намаляване на задръстванията, нивата на шум и замърсяване, подобряване качеството на живот, насърчаване употребата на щадящи околната среда методи на транспорт и създаване на по-добри професии.

Определени са две специфични цели за постигане на общата цел:

  • Интегриране на националната транспортна система към Европейската транспортна мрежа;
  • Постигане на баланс между видовете транспорт.

В рамките на оперативна програма “Транспорт” са определени пет приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: Развитие на железопътната инфраструктура част от главни национални и Транс-Европейски коридори;
Приоритетна ос 2: Развитие на пътната инфраструктура част от главни национални и Транс-Европейски коридори;
Приоритетна ос 3: Подобряване достъпа до транспортна мрежа на пътници и товари;
Приоритетна ос 4: Подобряване на морското и речното корабоплаване;
Приоритетна ос 5: Техническа помощ.

За повече информация:
http://www.mtc.government.bg

Програми на ЕС
Европейски Съюз
Структурни фондове и Кохезионен фонд
Редовни програми на ЕС
Национална стратегическа референтна рамка
Оперативни програми
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати