начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Programi na ES
» Програми на ЕС

Оперативни програми

1. Оперативна програма “Административен капацитет”

Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК) цели подобряване работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост, както и повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система.

Стратегическата цел на ОПАК е развита в три специфични цели:

  • Ефективно функциониране на администрацията и повишено доверие на гражданите и бизнеса в нея;
  • Подобряване управлението на човешките ресурси в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество;
  • Модерно административно обслужване.

Извършването на реформи в идентифицираните области за развитие в анализа ще се постигне чрез изпълнение на основните приоритетни оси на Оперативната програма:

  • Приоритетна ос I: Добро управление
  • Приоритетна ос II: Управление на човешките ресурси в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество
  • Приоритетна ос III: Качествени административни услуги и развитие на електронното управление
  • Приоритетна ос IV: Техническа помощ

За повече информация:
http://opac.government.bg
http://www.mdaar.government.bg


2. Оперативна програма “Регионално развитие”

Оперативна програма “Регионално развитие” (ОПРР) 2007-2013 г. е насочена към практическото изпълнение на Приоритет 4 на Националната стратегическа референтна рамка “Балансирано териториално развитие” и очертава основните области, в които България ще получи финансиране за своите региони от Европейския фонд за регионално развитие.

Програмата цели подобряване на социално-икономическите условия в шестте региона на планиране т.е. преодоляване на тяхното изоставане спрямо регионите в ЕС от една страна и ограничаване на междурегионалните различия в България от друга.

За тази цел ОПРР включва широк набор от мерки, от инфраструктура до опазване на културното наследство, които отчитат както общите тенденции, така и спецификите на отделните населени места. Подкрепа ще се предоставя както за проекти на големи градски центрове с добър потенциал за икономически растеж и социално включване, така и за техните съседни и периферни райони, които на този етап изостават от цялостното развитие на региона.

Целите на програмата се изпълняват чрез подпомагане на операции включени в 5 приоритета:

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие
Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност
Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма
Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество
Приоритетна ос 5: Техническа помощ

За повече информация:
http://bgregio.eu
http://www.mrrb.government.bg


3. Оперативна програма “Техническа помощ”

Оперативна програма “Техническа помощ” (ОПТП) има за цел да гарантира координирането, финансовия контрол и изпълнението на структурните инструменти в България. В предмета на ОПТП е разработването на информационна система за управление и наблюдение (ИСУН), която да е в състояние да осигурява прозрачна информация относно усвояването на фондовете, както и дейности, насочени към осведомяване на широката общественост относно ролята на подкрепата от Общността и формирането на разбиране за интервенциите на структурните инструменти.

За да се постигнат тези цели, са определени следните приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: Подпомагане на реализирането на дейностите, извършвани от централното координационно звено, сертифициращия орган, одитиращия орган, комитета за наблюдение на НСРР, комитета за наблюдение на ОПТП и управляващия орган на ОПТП;
Приоритетна ос 2: Допълнително разработване и подпомагане на функционирането на Информационна система за управление и наблюдение;
Приоритетна ос 3: Популяризиране в България на европейската кохезионна политика и осигуряване на обща и статистическа информация.

За повече информация:
http://www.minfin.government.bg


4. Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) има за цел повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила, увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование, повече социален капитал, партньорства и мрежи и развитие на социалната икономика.

С оглед постигането на стратегическата и специфичните цели, ОПРЧР очертава следните основни приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването;
Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите;
Приоритетна ос 3: Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието;
Приоритетна ос 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение;
Приоритетна ос 5:. Социално включване и насърчаване на социалната икономика;
Приоритетна ос 6:. Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и  здравните услуги;
Приоритетна ос 7:. Транснационално и междурегионално сътрудничество;
Приоритетна ос 8: Техническа помощ.

За повече информация:
http://www.mlsp.government.bg


5. Оперативна програма “Конкурентоспособност”

Общата цел на оперативна програма “Конкурентоспособност” ще бъде реализирана чрез две специфични цели, които покриват два от основните аспекти на конкурентоспособността – подготвеността на българските предприятия за Общия европейски пазар и за бързо променящите се условия на международните пазари, както и състоянието на средата в която те функционират.

Специфичните цели са насърчаване на иновациите и повишаване на ефективността на предприятията, и подобряване на бизнес средата.

За постигане на общата и специфичните цели, ОП “Конкурентоспособност” ще се концентрира върху изпълнението на пет приоритетни оси:
Приоритетна ос 1: Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности
Приоритетна ос 2: Повишаване ефективността на предприятията и насърчаване развитието на благоприятна бизнес среда
Приоритетна ос 3: Финансови инструменти за развитие на предприятия
Приоритетна ос 4: Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика
Приоритетна ос 5: Техническа помощ.

За повече информация:
http://www.mi.government.bg


6. Оперативна програма “Околна среда”

Цел на оперативна програма “Околна среда” е подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура. Специфични цели на програмата са опазване и подобряване състоянието на водите, подобряване на управлението на отпадъците и на защитата на почвите, опазване на биологичното разнообразие и защита на природата.

В рамките на оперативна програма “Околна среда” за 2007-2013 г. са определени четири приоритетни оси за финансиране:

Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. жители;
Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци;
Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие;
Приоритетна ос 4: Техническа помощ.

За повече информация:
http://www.moew.government.bg


7. Оперативна програма “Транспорт”

Основната цел на оперативна програма “Транспорт” е развитие на устойчива транспортна система.

Постиженията на програмата ще допринесат за намаляване на задръстванията, нивата на шум и замърсяване, подобряване качеството на живот, насърчаване употребата на щадящи околната среда методи на транспорт и създаване на по-добри професии.

Определени са две специфични цели за постигане на общата цел:

  • Интегриране на националната транспортна система към Европейската транспортна мрежа;
  • Постигане на баланс между видовете транспорт.

В рамките на оперативна програма “Транспорт” са определени пет приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: Развитие на железопътната инфраструктура част от главни национални и Транс-Европейски коридори;
Приоритетна ос 2: Развитие на пътната инфраструктура част от главни национални и Транс-Европейски коридори;
Приоритетна ос 3: Подобряване достъпа до транспортна мрежа на пътници и товари;
Приоритетна ос 4: Подобряване на морското и речното корабоплаване;
Приоритетна ос 5: Техническа помощ.

За повече информация:
http://www.mtc.government.bg

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: