начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Programi na ES
» Програми на ЕС

Структурни фондове и Кохезионен фонд

С влизането на България в Европейския съюз страната получи достъп до Структурните  и Кохезионния фонд на общността.

Структурните фондове са основните финансови инструменти на политиката на сближаване на ЕС и представляват второто по размер перо в общия европейски бюджет. За изпълнението на тази и други общи европейски политики всяка страна членка прави вноска в бюджета на ЕС в размер на около 1% от брутния си вътрешен продукт. Структурните фондове предоставят финансова подкрепа за икономическото и социално развитие на по-бедните и изостанали европейски страни и региони, за да могат те да се справят успешно с изискванията на общия пазар и изравнят своя стандарт с този на по-напредналите членове на общото европейско семейство.

Исторически структурните фондове датират от 60-те години на миналия век и преминават през редица реформи, отчитащи етапите в развитието на ЕС като политическо и икономическо обединение и най-вече отделните вълни на разширяване на ЕС т.е. приемането на нови страни членки със специфични за тях проблеми. След последната реформа, за настоящия период на програмиране 2007-2013 г. ще действат общо три структурни фонда:

1. Европейски фонд за регионално развитие

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) цели да насърчи икономическото и социално сближаване в ЕС чрез намаляване на дисбаланса в развитието на отделните страни и региони и степента на изоставане на най-необлагодетелстваните от тях. На практика фондът покрива един изключително богат и разнообразен спектър – от инфраструктура и транспорт, през развитие и облагородяване на градски зони, използване на информационни технологии и иновации, инициативи в сферата на туризма, до подкрепа за малки и средни предприятия, научна и развойна дейност и обучения.

Какво финансира ЕФРР?

Най-общо ЕФРР предоставя финансова подкрепа за:

 • инфраструктурни проекти; инвестиции, спомагащи за откриването на нови работни места и създаването на устойчива заетост, предимно чрез пряка помощ в малки и средни предприятия (МСП);
 • местни инициативи за развитие и бизнес дейности на МСП (напр. Финансови инструменти като фондове за рисков капитал, фондове за местно развитие, заеми и гаранции, създаване на мрежи за сътрудничество и обмяна на опит).

Какво предлага ЕФРР за България?

ЕФРР ще подкрепя устойчивото и интегрирано местно и регионално развитие и заетостта, изразяващо се в:

 • разширяване и подобряване на базовата инфраструктура (напр. транспортни, телекомуникационни и енергийни мрежи, водоснабдителна и екологична инфраструктура);
 • подкрепа за бизнеса със специален фокус върху насърчаване на предприемачеството и иновациите (напр. подобряване достъпа до финансиране и ноу-хау, създаване на по-тесни връзки между индустрията и научно-изследователските институции, стимулиране на нови бизнес начинания);
 • опазване на околната среда (напр. рехабилитация на изоставени промишлени обекти, използване на възобновяеми енергийни източници и др.)
2. Европейски социален фонд

Европейският социален фонд (ЕСФ) спомага за икономическото и социално сближаване в ЕС като подкрепя страните членки и техните политики за развитие на човешките ресурси и постигане на пълна трудова заетост, насърчаване на образованието и обучението, подобряване на конкуретноспособността и професионалната мобилност на заетите лица. ЕСФ се ръководи от основните принципи, заложени в Европейската стратегия за заетостта.

Какво финансира ЕСФ?

ЕСФ финансира инициативи, насочени към: повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията; интеграцията на пазара на труда на дългосрочно безработни лица, младежи, уязвими групи и хора в неравностойно положение; подобряване достъпа до пазара на труда, създаване на устойчива трудова заетост и гарантиране равнопоставеността на двата пола; мерки за квалификация и преквалификация; подобряване на системите за образование и обучение; насърчаване на партньорството за реформи в сферата на заетостта и социалното включване; изграждане на институционален капацитет и подпомагане ефективността на публичните администрациите на национално, регионално и местно ниво.

Какво предлага ЕСФ за България?

 • ЕСФ ще подкрепя:
 • широк спектър от мерки на пазара на труда;
 • увеличаване и подобряване на инвестициите в човешкия капитал (напр. подобряване на образователните равнища, провеждане на реформи в образователните и обучителни системи, за да могат получените знания и умения да отговарят в по-пълна степен на изискванията на пазара на труда, насърчаване на процеса на “учене през целия живот”);
 • научните изследвания и иновации;
 • подобряване качеството на работа и предлагани услуги от институциите на пазара на труда, образователните и обучителни системи, социалните грижи.
3. Кохезионен фонд

Кохезионният фонд (КФ) е специален фонд, подпомагащ най-слабо развитите страни членки т.е тези, чийто брутен вътрешен продукт на глава от населението е под 90% от средните стойности за Общността.

Какво финансира КФ?

Кохезионният фонд се използва за финансиране на големи проекти, свързани с околната среда и трансевропейските транспортни мрежи. Фондът може да финансира и инициативи в подкрепа на устойчивото развитие с ясни екологични измерения, като например енергийна ефективност или енергия от възобновяеми източници. Извън трансевропейските транспортни мрежи е допустимо финансирането на железопътни, управляеми морски и речни водни пътища, многопосочни транспортни дейности и тяхната взаимовръзка, управление на пътищата и трафика, екологично чист градски и обществен транспорт.

Какво предлага КФ за България?

Кохезионният фонд ще финансира дейности в следните области:

 • трансевропейски транспортни мрежи, по-специално приоритетни проекти с европейско значение;
 • транспорт с местно или регионално значение извън трансевропейските мрежи (железопътен, речен и морски транспорт), комбинирани транспортни системи и тяхната свързаност, управление на пътния и въздушния трафик, чист градски и обществен транспорт;
 • защита на околната среда;
 • устойчиво развитие с ясно екологично измерение – енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: