начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ
13.03.2020

Заповед на Областния управител относно разпространението на COVID-19 и обявена от СЗО степен на спешност за общественото здраве


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗАПОВЕД

№ ОА04-1834

Велико Търново, 13.03.2020 г.

На основание чл. 32, ал. 1, чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за администрацията, във връзка с писмо изх. № 02-44-42/11.03.2020 г., на Заместник министър-председателя, относно разпространението на COVID-19 и обявена от СЗО степен на спешност за общественото здравеН А Р Е Ж Д А М

1. Да се извършва задължителна дезинфекция при влизане в сградата на Областна администрация – Велико Търново на всички служители на администрацията, както и на външните лица, посетителите, потребителите на административни услуги, предоставяни от Областна администрация – Велико Търново.
2. Да се поставят препарати за дезинфекция на ръцете при длъжностното лице, което осъществява контрол на достъпа до администрацията.
3. Да се спазват препоръките на Министерството на здравеопазването за спазване на лична хигиена и хигиена на работното място.
4. Да се оптимизира пропускателния режим за достъп до сградата на Областна администрация – Велико Търново, като се обособят самостоятелни потоци за служителите на администрацията и за външни лица, посетители, потребители на административни услуги, предоставяни от Областна администрация – Велико Търново.
5. Да не се допускат служители на работа и външни лица в сградата на Областна администрация – Велико Търново с грипоподобна симптоматика.
6. Длъжностното лице, което осъществява контрол на достъпа до администрацията, а при негово отсъствие дежурните по Областен съвет по сигурност, следва да предоставят пропуск за влизане в Областна администрация – Велико Търново.
7. Ограничава се достъпа до служебните помещения с изключение на достъпа до Звеното за административно обслужване на Областна администрация – Велико Търново /стая 201/.
8. Длъжностното лице, което осъществява контрол на достъпа до администрацията, а при негово отсъствие дежурните по Областен съвет по сигурност, следва да насочват гражданите към изнесения телефон за разговор със съответния служител, като при необходимост и при лична преценка на служителя може да се извърши среща.
9. Да се ограничи провеждането на заседания, работни групи и други прояви с участието на външни лица в Областна администрация – Велико Търново, както и провеждането на вътрешнослужебни мероприятия и прояви, освен при необходимост или в извънреден случай.
10. Да се ограничи командироването на служителите на Областна администрация – Велико Търново в страната и чужбина, освен при необходимост или в извънреден случай.
11. Служителите в Звеното за административно обслужване на Областна администрация – Велико Търново /стая 201/ да не допускат струпване на чакащи външни лица, посетители, потребители на административни услуги предоставяни от Областна администрация – Велико Търново.
12. Да се прекъсва приемното време в Звеното за административно обслужване на Областна администрация – Велико Търново /стая 201/ за дезинфекция и проветряване на помещението три пъти за по 15 мин. в часовете: 10.30 ч. – 10.45 ч.; 13.30ч.- 13.45ч.; 16.00ч. – 16,15ч.
13. Да се създаде нова секция на официалната интернет страница на Областен управител на област Велико Търново, в която да се публикува информация във връзка с разпространението на COVID19 и обявена от СЗО степен на спешност за общественото здраве, като в същата да се публикува и съобщение, с което да се информират физическите/юридическите лица за използването на алтернативни методи за заявяване на административни услуги и за получаване на издадените документи, а именно по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор, заплащането им по банков път или чрез ПОС терминал, както и за възможността за предоставяне на информация за административните услуги по телефона.
14. Служителите в Областна администрация – Велико Търново, чиито служебни задължения налагат контакти с външни лица, посетители, потребители на административни услуги задължително да работят със защитна маска и ръкавици.
15. Служителите в Областна администрация – Велико Търново да бъдат снабдени с препарати за дезинфекция на ръце – гелове, спрейове и разтвори на алкохолна основа, с които периодично да обработват ръцете си.
16. Да се извършва два пъти дневно почистване и дезинфекция на всички повърхности и зони от работната среда, които контактуват с открити части на тялото, както и всички плотове, повърхности, сензорни екрани и други дигитални устройства, дръжки на врати, препарати, електрически ключове, дозатори, санитарни възли и мивки, с дезинфектанти на база изоцианурати и окислители.
17. Служителите в Областна администрация – Велико Търново следва регулярно да проветряват работните помещения.
18. Заповедта да се постави на информационното табло, разположено на 2 етаж срещу Звеното за административно обслужване на Областна администрация – Велико Търново /стая 201/, на входа на сградата и да се публикува на официалната интернет страница на Областен управител.
Настоящата заповед следва да се сведе до знанието на служителите на Областна администрация – Велико Търново, външните лица, посетителите, потребителите на административни услуги, предоставяни от Областна администрация – Велико Търново, служителите на административни структури, използващи входа в блок I за достъп до сградата, за сведение и изпълнение.
Контрол по отношение изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА /П/
Областен управител на
област Велико Търново


Източник:
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: