начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Галерия

Велико Търново - Преображенски манастир "Св. Преображение Господне"
 »още снимки
ISO 9001-2008
Сертификат ISO/IEC 27001:2005

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Териториално звено на агенция по рибарство и аквакултури:
Ресорно ведомство: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Правомощия:

Устойчиво развитие, ползване, охрана, контрол и възпроизводство на представляващите предмет на стопанска дейност и на любителски риолов ресурси от риба и други водни животни в рибностопанските води и опазването на водната фауна в тях;

 1. Прилагане на утвърдените режими за риболов и другите рибностопански дейности;

 2. Контролиране на риболовните уреди, оборудването и спомагателните материали и другите технически средства за промишлен и любителски риболов по отношение на правилата, нормите и режима за тяхното използуване. Регистрация на тези, за които законът предвижда регистрационен режим;

 3. Контролиране на производствено-технологичната дейност в областта на рибарството и аквакултурите; състоянието и поддържането на генофонда от риби и други водни животни;условията и реда за превозването, пренасянето и разселването на зарибителен и друг генофондов материал;

 4. Контролиране на обектите за търговия с риба и рибни продукти и лицата, занимаващи се с нея, по отношение на произхода и първата продажба и по отношение на минимално допустимите размери за улов нариба в рибностопанските води на страната; проверка на всички документи, удостоверяващи произхода и търговските операции и регистриране на съответните количества в търговската мрежа;

 5. Наблюдение и контрол на рибностопанските обекти по отношение на здравословното състояние; укрепване на здравния статус в съответствие с ветеринарно-санитарните норми;

 6. Събиране, обобщаване и съхраняване на статистически данни и материали за състоянието и развитието на рибарството и аквмакултурите.
Услуги:
 1. Издаване на разрешителни за стопански риболов; предоставяне на риболовни дневници;

 2. Регистрация на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми;

 3. Провеждане на курсове за обучение и издаване на удостоверения за правоспособност за стопански риболов;

 4. Издаване и презаверка на билети за любителски риболов;

 5. Маркиране и регистрация на риболовни уреди;

 6. Зониране на водни обекти в рибностопанско отношение.
Адрес: 5000 Велико Търново, бул. "България" 25
Телефон 1: 062 600023
E-mail: vturnovo@nafa-bg.org
Уеб адрес: http://iara.government.bg/
Лице за контакти: Емил Георгиев
Длъжност: Началник сектор
  териториални
органи
Регионална дирекция "АРХИВИ" - Велико Търново
Териториална дирекция "Държавен резерв"
Дирекция "Държавен военноисторически архив"
Териториално звено – Велико Търново
Сектор Инспекция за държавен технически надзор Северен централен район - Плевен, Месторабота - Велико Търново
Регионален представител на Комисия за защита от дискриминация
Областно пътно управление
Областна дирекция на МВР - Велико Търново
Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/
Регионална здравна инспекция /РЗИ/
Областен военен отдел - Велико Търново – І степен
Регионална дирекция на горите
Областна дирекция по безопасност на храните - Велико Търново
Областна дирекция "Земеделие"
Териториално звено на агенция по рибарство и аквакултури
Областна дирекция към Държавен фонд "Земеделие"
Регионална служба за растителна защита /РСРЗ/
Областна служба за съвети в земеделието
Регионално управление на образованието /РУО/
Регионална инспекция по околна среда и води /РИОСВ/
Сектор "Гражданска регистрация и административно обслужване - Велико Търново" /ГРАО/
Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/
Служба по геодезия, картография и кадастър
Регионална дирекция "Автомобилна администрация"
Областна дирекция по труда
Регионална дирекция "Социално подпомагане"
Дирекция "Бюро по труда" – Велико Търново
Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица
Дирекция "Бюро по труда" - Павликени
Дирекция "Бюро по труда" - Свищов
Агенция за държавна финансова инспекция - Велико Търново
Териториална дирекция на Националната агенция за приходите - Велико Търново
Сектор "Контрол върху хазартната дейност"
Изнесено работно място към Регионална дирекция – гр. Русе на Агенция за държавни вземания
Териториално митническо управление – Свищов
Митническо бюро Горна Оряховица
Районно управление "Социално осигуряване"
Териториално статистическо бюро
Териториално звено към Комисията за защита на потребителите
Регионален отдел Русе, Сектор "Мерки и измервателни уреди" Велико Търново
Сектор Надзор на пазара Северен централен район – Ловеч, Месторабота - Велико Търново
Регионална дирекция "Служби по вписванията"
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Велико Търново
Сектор Метрологичен надзор Северен централен район - Габрово, Месторабота - Велико Търново
Районна дирекция на Българския спортен тотализатор
Главен експерт към Министерството на младежта и спорта
Локален офис на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

  2003-2017 © Областен управител Велико Търново, Сайтът е създаден от: Граждански институт, Поддръжка и уебдизайн: Аспектрум ООД