начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

Справки, удостоверения и преписи по имоти държавна собственост « назад
 
1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост”
правно основание

чл. 70, ал. 1 и чл. 77 от Закона за държавната собственост, чл. 57 от Административнопроцесуалния кодекс

начин на сезиране

Начини на заявяване на услугата:

Със заявление в звеното за административно обслужване

- Със заявление по пощата/лицензиран пощенски оператор;

- Устно, в звеното за административно обслужване.

По електронен път:

Със заявление, подписано с КЕП, по електронна поща;

Чрез Системата за електронен обмен на съобщения;

- Чрез Системата за сигурно електронно връчване;

Чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги;

необходими документи

1. Заявление;

 

2. Документи, които удостоверяват правен интерес на заявителя (съдебно удостоверение, документ за собственост, удостоверение за наследници и др.)

пряк изпълнителОбластният управител е органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
срок на изпълнение7 дни
цена Не се дължи държавна такса.
пояснения

Звено за административно обслужване:

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. "Център" № 2, п.к. 443

Телефон/Факс: 062 600839

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

Осигурен е достъп за хора с увреждания. 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:  

Ниво ІIІ:Двустранна комуникация – заявяване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна идентификация на потребителите, освен ако със закон се допуска предоставяне на електронна административна услуга без идентификация.

Интернет адрес: http://www.vt.government.bg

 Средства за електронна идентификация:

Възможност на гражданите и организациите да се идентифицират и автентикират посредством квалифициран е-подпис и ПИК на НОИ.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочно

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: няма

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

Електронен адрес за предложения:

frontoffice@velikotarnovo.government.bg

Начини на получаване на резултата:

Лично от звеното за административно обслужване;

- По пощата/чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от заявителя, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на документа;

- По електронен път на електронна поща, посочена от заявителя;

Чрез Системата за електронен обмен на съобщения;

- В Системата за сигурно електронно връчване.
образци и документи
Заявление за издаване на заверено копие на документ от архив "Държавна собственост"

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: