начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

Процедури « групи услуги и процедури
П8 Продажба на държавна земя при реализирано право на строеж
П9 Продажба на държавни жилища, ателиета и гаражи
П10 Прекратяване на съсобственост чрез делба или чрез изкупуване
П11 Замяна на имоти частна държавна собственост с недвижими имоти собственост на физически и юридически лица - за имоти с данъчна стойност до 500 000 лв.
П12 Учредяване право на ползване върху имот държавна собственост
П13 Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти частна държавна собственост
П14 Предоставяне безвъзмездно на имоти частна държавна собственост за управление на общини и ведомства
П15 Предоставяне под наем на имоти - частна държавна собственост за нуждите на политическите партии, отговарящи на условията на Закона за политическите партии
П16 Предоставяне под наем на помещения за здравни, образователни и хуманитарни дейности
П43 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала
П17 Отдаване под наем на помещения частна държавна собственост чрез търг
П18 Настаняване под наем в държавни ведомствени жилища, ателиета и гаражи
П35 Разглеждане на искания за изплащане на обезщетение по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица и Наредбата за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
П30 Проверка и контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местно самоуправление и местната администрация
П31 Координиране и контрол изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта
П32 Разглеждане на сигнали и предложения по реда на Административнопроцесуалния кодекс
П33 Дейности, свързани с административно–териториални промени на територията на областта
П34 Налагане на административни наказания
П23 Приемане от областния Приемане от областния експертен съвет по устройство на територията на проекти за устройствени планове, за които областен управител не е одобряващ орган
П24 Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, както и други елементи на градското обзавеждане, в държавни имоти, стопанисвани от областния управител
П26 Утвърждаване на Областна транспортна схема разписания на междуобщински транспортни линии в областта
П46 Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други
П25 Одобряване на плановете за земите по §4-§4л от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /земеделските земи, предоставени за ползване по силата на актове на НС, ДС и МС/
П28 Издаване на разрешение за възлагане на изпълнение на съществуваща линия от ТС без конкурс за срок не повече от 6 месеца
П45 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места
П47 Отразяване на промените в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост
П44 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцелните планове на стопанските дворове
П1 Отписване от актовите книги на имоти в полза на търговски дружества
П2 Отписване от актовите книги на имоти частна държавна собственост преминали в собственост на общините
П3 Отписване от актовите книги на имоти възстановени с решение на поземлена комисия
П4 Отписване от актовите книги на парцели по парцеларен план
П5 Отписване от актовите книги на реституирани имоти със съдебно решение
П6 Отписване от актовите книги на реституирани имоти със заповед на кмета на община
П7 Отписване от актовите книги на имоти, придобити чрез правна сделка
П19 Продажба на имоти чрез търг
П36 Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
П27 Съгласуване на маршрутни разписания от републиканската транспортна схема
П29 Прилагане на спешна мярка за възлагане на обществен превоз на пътници при възникнал риск от прекъсване на услугата обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания.
П42 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП 2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
П41 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план
П20 Одобряване на проект за подробен устройствен план за изграждане на обекти с регионално значение или разположени на територията на повече от една община
П21 Одобряване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община и за обекти с регионално значение
П37 Учредяване право на строеж върху имот – частна държавна собственост чрез търг
П38 Учредяване право на надстрояване или пристрояване /допълнително право на строеж/ върху съществуваща сграда, изградена върху държавна земя чрез търг
П39 Обезщетяване на собственици на отчуждени имоти частна собственост за държавна нужда, за изграждане на обекти, намиращи се на територията на област Велико Търново
П43 Извършване на консултации, представляващи законен интерес относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга
П35 Разглеждане на искания за изплащане на обезщетение по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица и Наредбата за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: