начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Областен съвет за намаляване на риска от бедствия:
Учреден /дата според нормативен акт/: Учреден на 02.09.2016 г. на основание чл. 64а от Закона за защита при бедствия
Поле на дейност:

Дейността на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия се организира съгласно Закона за защита при бедствия /ЗЗБ/, указанията и насоките на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет и приетите от Съвета Правила по чл. 64а, ал. 4 от ЗЗБ.  

Областният съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на област Велико Търново се създава за подпомагане изпълнението на дейностите по чл. 64 от Закона за защита при бедствия. Областният съвет за намаляване на риска от бедствия изпълнява възложените му със Закона за защита при бедствия дейности и правомощия на територията на областта и:

• разработва и координира изпълнението на Областната програма за намаляване на риска от бедствия по чл. 6г, ал. 1 от Закона за защита при бедствия за изпълнение на целите на Националната програма за намаляване на риска от бедствия и за намаляване на рисковете, определени с областния план за защита при бедствия, която да съдържа оперативните цели и  дейности за реализиране на оперативните цели.

• разработва и координира годишен план за изпълнение на областната програма за намаляване на риска от бедствия по чл. 6г, ал. 5 от Закона за защита при бедствия, който съдържа оперативни цели; дейности; бюджет; срок за реализация; очаквани резултати; индикатори за изпълнение; отговорни институции;

• координира дейностите по изпълнение на общинските програми за намаляване на риска от бедствия по чл. 6д от Закона за защита при бедствия;

• разработва, преразглежда и актуализира областния план за защита при бедствия по чл. 9, ал. 8 от Закона за защита при бедствия при спазване на указанията на Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет, издадени на основание чл. 9, ал. 15 от Закона за защита при бедствия;

• съгласува общинските програми за намаляване на риска от бедствия;

• съгласува общинските планове за защита при бедствия;

• прави преглед и изготвя годишен доклад до Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за състоянието на защитата при бедствия на територията на областта;

• определя и приема правила за своята работа по чл. 64а, ал. 4 от Закона за защита при бедствия;

• изготвя и приема доклад по чл. 6г, ал. 8 от Закона за защита при бедствия за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през следваща календарна година;

• изпълнява и други, възложени му със Закона за защита при бедствия дейности и правомощия на територията на Област Велико Търново.

Състав:

Председател: проф. д-р Любомира Попова, Областен управител на област Велико Търново

Заместник председател: Старши комисар Димитър Машов, Директор на Областна дирекция на МВР – Велико Търново.

Секретар: инж. Красимир Кръстев, Директор на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Велико Търново.

Членове:  

1. Оправомощен представител на кмета на Община Велико Търново;

2. Оправомощен представител на кмета на Община Горна Оряховица;

3. Оправомощен представител на кмета на Община Елена;

4. Оправомощен представител на кмета на Община Златарица;

5. Оправомощен представител на кмета на Община Лясковец;

6. Оправомощен представител на кмета на Община Павликени;

7. Кмета на Община Полски Тръмбеш;

8. Оправомощен представител на кмета на Община Свищов;

9. Оправомощен представител на кмета  на Община Стражица;

10. Оправомощен представител на кмета на Община Сухиндол;

11. Председателя на Общински съвет – Велико Търново;

12. Представител на Общински съвет – Горна Оряховица;

13. Председателя на Общински съвет – Елена;

14. Председателя на Общински съвет – Златарица;

15. Председателя на Общински съвет – Лясковец;

16. Представител на Общински съвет – Павликени;

17. Председателя на Общински съвет – Полски Тръмбеш;

18. Председателя на Общински съвет – Свищов;

19. Председателя на Общински съвет – Стражица;

20. Председателя на Общински съвет – Сухиндол;

21. Началника на НВУ „Васил Левски“;

22.  Директора на ТД „Национална сигурност“ – Велико Търново;

23. Директора на Център за спешна медицинска помощ – Велико Търново;

24. Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Велико Търново

25. Директора на ТД „Държавен резерв“ – Велико Търново

26. Директора на Областно пътно управление – Велико Търново;

27. Директора на Областна дирекция по безопасност на храните – Велико Търново

28. Директора на Регионална здравна инспекция – Велико Търново;

29. Директора на Регионална инспекция по околната среда и води – Велико Търново;

30. Началника на Регионално управление на образованието – Велико Търново;

31. Представител на ГД „Аварийно-спасителна дейност“, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ – Варна;

32. Директора на Басейнова дирекция Дунавски район, гр. Плевен;

33. Ръководител  ХТР – Велико Търново, представител на "Напоителни системи" ЕАД, клон Среден Дунав – Плевен;

34. Управителя на управител на Разпределителен обслужващ център Горна Оряховица и Габрово, представител на „Енерго – Про Мрежи” АД, РОЦ – Горна Оряховица

35. Главния инженер на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново

36. Ръководител МЕР - Горна Оряховица.

Документи
Решения от заседание, проведено на 27.10.2016 г.
Доклад относно предприети превантивни мерки за намаляване на последствията за населението и инфраструктурата при усложнена зимна обстановка през сезон 2018-2019 г. в област Велико Търново
администрация

Структура
Контакти
Сертификат
ISO 9001

Сертификат
ISO/IEC 27001

Дейности на Общата
администрация

Дейности
на Специализираната
администрация

Съвети и комисии

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати