начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Постоянна комисия по енергийна ефективност към Областен съвет за развитие:
Учреден /дата според нормативен акт/: С Решение № 3 от заседание на ОСР прието с Протокол от 23.02.2010 г.
Поле на дейност:

Осъществяване на по-добра координация между политиките и действията на министерства, държавни ведомства, областна и общински администрации, НПО и стопански субекти по изпълнение на държавната политика по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

Задачи:

Да съдейства за по-ефективното изпълнение на държавната стратегия и политика по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в областта;

Провеждане на информационни кампании за запознаване на обществото по въпросите, проблемите, иновациите и възможностите за финансиране в областта на ЕЕ и ВЕИ чрез семинари, конференции, медии, консултации и други;

Разпространение на резултати, постигнати вследствие прилагането на енергоефективни мерки в обекти от областта.

Състав:

Председател: Проф. д-р Любомира Попова, Областен управител на област Велико Търново

Секретар: арх. Дарина Стаматова, старши експерт в дирекция АКРРДС при Областна администрация Велико Търново

Членове, представители на:
Агенция за устойчиво енергийно развитие;
Община Велико Търново;
Община Горна Оряховица;
Община Елена;
Община Златарица;
Община Лясковец;
Община Полски Тръмбеш;
Община Павликени;
Община Свищов;
Община Стражица;
Община Сухиндол;
„Дървообработване-ВТ” АД;
„Кроношпан България” ЕООД;
„Елмот” АД;
„Захарни заводи” АД;
„Корадо-България” АД;
„Свилоза” АД;
„Е.ОН България” ЕАД;
„Дунавгаз” ЕАД;
„Топлофикация ВТ” АД;
„Банка ДСК” ЕАД;
Обединена Българска Банка;
Стопанска камара Велико Търново;
РИОСВ Велико Търново.

администрация

Структура
Контакти
Сертификат
ISO 9001

Сертификат
ISO/IEC 27001

Дейности на Общата
администрация

Дейности
на Специализираната
администрация

Съвети и комисии

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати