начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Администрация - Комисии
» АДМИНИСТРАЦИЯ
Съвети и комисии « всички
 
Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията:
Учреден /дата според нормативен акт/: Учреден на 30 ноември 2004 г. в изпълнение на т. 6.4 от Програмата за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията за периода 2004 - 2005 г.
Поле на дейност:

Цели на Обществения съвет

 1. Да координира взаимодействието между представителите на местния бизнес, неправителствените организации, средствата за масово осведомяване и органите на държавната власт и местната администрация за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията;
 2. Да спомага за утвърждаване на законността и осигуряване на прозрачност и публичност на административно-управленските процеси;
 3. Подобряване организацията на дейността на държавните структури за по ефикасно противодействие срещу корупцията.

Основни функции на Обществения съвет

 1. Анализира и изследва състоянието на проблемите, пораждащи корупционна среда.

 2. Анализира и обобщава постъпилата информация за предприетите мерки и действия от съответните компетентни органи срещу прояви на корупция.

 3. Оценява ефективността на предприетите действия за борба с корупцията от органите на държавната и местната власт на територията на областта.

 4. Прави предложения за предприемане на мерки и дава конкретни препоръки за съдържанието на антикорупционните програми на държавните и местни органи на властта в областта.

 5. Осъществява пряко наблюдение, координация и контрол на провежданата политика за борба с корупцията на територията на област Велико Търново.

 6. Разглежда постъпили жалби и сигнали за корупция.

 7. Препраща сигнали и жалби на съответните държавни и местни органи на властта, които са в кръга на техните компетенции.

 8. Изготвя доклади, както и годишен отчетен доклад с анализи и препоръки за подобряване работата на държавните органи по противодействие на корупцията.

 9. Прави предложения до националната комисия за координация на работата по борба с корупцията.

 10. Осигурява условия за упражняване на граждански контрол над дейността на държавните и местните органи на властта, за прозрачност и публичност на административно-управленските процеси, за насърчаване на честната конкуренция и равнопоставеност на бизнеса.

Състав:

Председател: Проф. д-р Любомира Попова, Областен управител на област Велико Търново;

Зам.-председател: Ивета Кабакчиева, Зам. областен управител на област Велико Търново;

Секретар: Петя Райкова, Директор на дирекция АПОФУС, Областна администрация Велико Търново;

Членове:

1. Директор ТД на НАП Велико Търново;

2. Изпълнителен директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”;

3. Директор на РИОСВ Велико Търново;

4. Директор на ОД на МВР Велико Търново;

5. Директор на Регионален отдел за национален строителен контрол (РО НСК) Велико Търново;

6. Директор ТД на КОНПИ Велико Търново;

7. Началник на РИО ВеликоТърново

8. Председател на Стопанска камара Велико Търново

9. Председател на Занаятчийска камара Велико Търново;

10. Представител на Сдружение на младите хора  с увреждания „Подай ръка” Велико Търново

11. Представител на Студентски съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново

12. Представител на Студентски съвет на СА „Д. А. Ценов” Свищов;

13. Кореспондент на Българското национално радио

14. Кореспондент на БТА

15. Директор на Европейски информационен център при Съвета на Европа Велико Търново;

16. Представител на вестник „Труд”

17. Началник на НВУ „Васил Левски” Велико Търново

18. Административен ръководител на Административен съд Велико Търново.

 

Документи
Харта против корупцията
Правила за организацията на дейността и задачите
План за действие за прозрачно управление, превенция и противодействие на корупцията за 2017 г.
Информация за дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
Решения от заседание, проведено на 25.06.2006 г.
Решения от заседание, проведено на 25.07.2006 г.
Решения от заседание, проведено на 19.10.2006 г.
Решения от заседание, проведено на 14.03.2007 г.
Решения от заседание, проведено на 08.06.2007 г.
План за действие за прозрачно управление, превенция и противодействие на корупцията за 2007 г.
Решения от заседание, проведено на 19.07.2007 г.
Анализ според решение № 3 от заседание, проведено на 19.07.2007 г.
Отчет според решение № 4 от заседание, проведено на 19.07.2007 г.
Решения от заседание, проведено на 19.11.2007 г.
Решения от заседание, проведено на 19.12.2007 г.
Информация по изпълнение Плана за действие за 2007 г.
Решения от заседание, проведено на 02.07.2008 г.
Решения от заседание, проведено на 17.09.2008 г.
Информация относно дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново за 2008 година
План за действие за прозрачно управление, превенция и противодействие на корупцията на територията на област Велико Търново за 2009 г.
Решения от заседание, проведено на 12.02.2009 г.
Решения от заседание, проведено на 29.04.2009 г.
Решения от заседание, проведено на 09.07.2009 г.
Решения от заседание, проведено на 28.01.2010 г.
План за действие за прозрачно управление, превенция и противодействие на корупцията за 2010 г.
Решения от заседание, проведено на 25.02.2010 г.
Решения от Заседание, проведено на 15.07.2011 г.
Информация относно дейността на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново за 2010 г.
Информация за резултатите от изнесените приемни на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново за 2011 г.
Решения от заседание, проведено на 25.06.2012 г.
Информация за дейността на ООСППК през 2011 г.
Анализ във връзка с осъществяването на основните функции на ООСППК
Резултати от изнесени приемни 2012г.
Информация за прозрачност в дейността на администрациите, прилаганите антикорупционни механизми и извършените проверки по постъпили сигнали за корупция срещу служители от териториалните структури и общините на територията на област Велико Търново
Списък на служители от териториалните и общински администрации, отговарящи за превенция на корупцията
Решения от заседание, проведено на 15.01.2014 г.
Решения от заседание, проведено на 12.07.2017 г.
Решения от заседание, проведено на 08.04.2015 г.
Протокол от кръгла маса, проведена на 08.11.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 31.05.2018 г.
администрация

Структура
Контакти
Сертификат
ISO 9001

Сертификат
ISO/IEC 27001

Дейности на Общата
администрация

Дейности
на Специализираната
администрация

Съвети и комисии

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати