начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Programi na ES
» Програми на ЕС

Национална стратегическа референтна рамка

Националната стратегическа реферeнтна рамка (НСРР) е водещият документ, на базата на който  България договаря усвояването на средствата от европейските фондове за периода 2007-2013 г. НСРР определя основните цели на политиката на България и съответно приоритетите, по които страната ще получи европейско финансиране в  ключови за нейното развитие сектори.

НСРР се базира на Националния план за развитие на  за периода 2007-2013 г. и социално-икономическия му анализ на съществуващите различия в стандарта на живот, икономиката и развитието на България и тези на останалите страни-членки на Европейския съюз. НСРР отразява и стратегическите насоки на Европейската общност за създаване на повече и по-добри работни места, подобряване на знанията и иновациите с цел икономически растеж и превръщане на Европа и нейните региони в по-привлекателно място за работа и живот.

Основна цел на Националната стратегическа референтна рамка е:
Към 2015 година България да стане конкурентоспособна страна-членка на ЕС с високи качество на живот, доходи и социална чувствителност на обществото.

За постигането на тази дългосрочна цел България ще работи в две насоки:

  • повишаване на конкурентоспособността на икономиката с оглед постигането на висок и устойчив растеж;
  • развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция.

В периода 2007-2013 г. по линия на Европейските структурни фондове в България ще подкрепят проекти и инициативи, които създават устойчива и благоприятна бизнес среда, подобряват икономическия растеж, насърчават заетостта и производителността на труда, конкурентоспособността и качеството на човешките ресурси, инвестициите в обучение и използването на нови технологии, развитие и модернизиране на инфраструктурата и др.

НСРР предлага интегриран подход за растеж и заетост, като очертава ключовите насоки на развитие и сфери на дейност, които с финансовата подкрепа на Европейските структурни фондове ще дадат значителен принос за сближаване на българската икономика и стандарти с тези в останалите европейски страни. Предвид мащабния обхват на планираните дейности са разработени четири национални стратегически приоритета:

  1. Подобряване на базисната инфраструктура
  2. Повишаване на качеството на човешкия капитал с акцент  върху заетостта
  3. Насърчаване на предприемачеството, благоприятната бизнес среда и доброто управление
  4. Подкрепа за постигане на балансирано териториално развитие

На базата на Националната стратегичаска референтна рамка, която задава общите стратегии и насоки са разработени седем Оперативни програми (ОП) за отделните ключови сектори.

За повече информация:
Структурни фондове на ЕС: http://www.eufunds.bg

Програми на ЕС
Европейски Съюз
Структурни фондове и Кохезионен фонд
Редовни програми на ЕС
Национална стратегическа референтна рамка
Оперативни програми
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати