начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Programi na ES
» Програми на ЕС

Национална стратегическа референтна рамка

Националната стратегическа реферeнтна рамка (НСРР) е водещият документ, на базата на който  България договаря усвояването на средствата от европейските фондове за периода 2007-2013 г. НСРР определя основните цели на политиката на България и съответно приоритетите, по които страната ще получи европейско финансиране в  ключови за нейното развитие сектори.

НСРР се базира на Националния план за развитие на  за периода 2007-2013 г. и социално-икономическия му анализ на съществуващите различия в стандарта на живот, икономиката и развитието на България и тези на останалите страни-членки на Европейския съюз. НСРР отразява и стратегическите насоки на Европейската общност за създаване на повече и по-добри работни места, подобряване на знанията и иновациите с цел икономически растеж и превръщане на Европа и нейните региони в по-привлекателно място за работа и живот.

Основна цел на Националната стратегическа референтна рамка е:
Към 2015 година България да стане конкурентоспособна страна-членка на ЕС с високи качество на живот, доходи и социална чувствителност на обществото.

За постигането на тази дългосрочна цел България ще работи в две насоки:

  • повишаване на конкурентоспособността на икономиката с оглед постигането на висок и устойчив растеж;
  • развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция.

В периода 2007-2013 г. по линия на Европейските структурни фондове в България ще подкрепят проекти и инициативи, които създават устойчива и благоприятна бизнес среда, подобряват икономическия растеж, насърчават заетостта и производителността на труда, конкурентоспособността и качеството на човешките ресурси, инвестициите в обучение и използването на нови технологии, развитие и модернизиране на инфраструктурата и др.

НСРР предлага интегриран подход за растеж и заетост, като очертава ключовите насоки на развитие и сфери на дейност, които с финансовата подкрепа на Европейските структурни фондове ще дадат значителен принос за сближаване на българската икономика и стандарти с тези в останалите европейски страни. Предвид мащабния обхват на планираните дейности са разработени четири национални стратегически приоритета:

  1. Подобряване на базисната инфраструктура
  2. Повишаване на качеството на човешкия капитал с акцент  върху заетостта
  3. Насърчаване на предприемачеството, благоприятната бизнес среда и доброто управление
  4. Подкрепа за постигане на балансирано териториално развитие

На базата на Националната стратегичаска референтна рамка, която задава общите стратегии и насоки са разработени седем Оперативни програми (ОП) за отделните ключови сектори.

За повече информация:
Структурни фондове на ЕС: http://www.eufunds.bg

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: