начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Лясковец « всички общини
 
Икономика

Структуро-определящи отрасли
Със своите производствени мощности град Лясковец се явява промишлено ядро с над общинско значение. Водещ отрасъл в градската икономика е промишлеността. Нейната отраслова структура включва три подотрасъла: машиностроене, хранително-вкусова и шивашка промишленост. По отрасли в Общината най-голям дял заемат фирмите по търговия и ремонт (165 бр.), следва преработващата индустрия (70 бр.), хотели и обществено хранене (34 бр.). Значителен е и броят на фирмите извършващи транспортна дейност и съобщения (32 бр.). По-малък дял заемат фирмите в отраслите електроенергия, газ и вода, финанси, кредити и застраховки, образование и здравеопазване.

Селско стопанство
Обработваемите земи, покрити с характерните за Общината сивокафяви горски почви се причисляват към добрите земи. Те са подходящи за отглеждане на пшеница, царевица, слънчоглед както и за зеленчукопроизводство и лозарство. Характера и структурата на почвената покривка, климатичните особености и разнообразието на релефа в землищата на населените места от общината са предпоставка за високо естествено плодородие. В областта на селското и горско стопанство, и риболова в Общината са регистрирани 51 предприятия, 20 от които активни.

Туризъм
В гр. Лясковец функционира атракционно-дегустационен център в Музея на градинарството и лозарството, където се провеждат дегустации на вина от региона.
Лясковец
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Незадоволително
Без отговор
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да
Не
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не
Да

резултати