начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Полски Тръмбеш « всички общини
 
Икономика

Структуро-определящи отрасли

Промишлеността в Община Полски Тръмбеш не е достатъчно развита и представена от предприятия на хранително – вкусовата промишленост и предприятия за технологично оборудване на животновъдството и производство на машини и съоръжения за механизация на селското стопанство, цехове за производство мебели и електроуреди.

Перспективите за нейното развитие са свързани с модернизиране и разширяване на съществуващите отрасли и по-пълно затваряне на технологичния цикъл между селското стопанство и преработващата промишленост.

Структурно определяща е хранително-вкусовата промишленост, която включва следните предприятия:

"Прима – М " АД - изкупува и преработва маслодайни суровини. След приватизирането предприятието работи само по 3-4 месеца в година.

"Кланица" гр.П.Тръмбеш собственост на "Агро- Био- Пром" ООД гр. В.Търново. Преработва животинска продукция и се готви откриването на малка колбасарска работилница с цел затваряне цикъла на преработка на животновъдната продукция.

Мелнично предприятие "Валц" АД – преработва пшеница и ечемик. Предприятието е реституирано, като държавата запазва 20% от собствеността, която в настоящия момент се намира в ликвидация.

Действащите мелници на територията на община са 4, в селата Масларево, Ст.Стамболово, Обединение и Страхилово и с.Климентово. В общината работят общо 18 фурни и малки работилници за сладкарски изделия.

Вторият по относителен дял, но не по значение, отрасъл в общинската промишленост е машиностроението.

Представител на машиностроението е "Първи май", дъщерно АД на "Сиконко – Холдинг" гр.София. Дружеството е с усвоени над 70 вида изделия – машини и съоръжения за технологично оборудване на животновъдни ферми, машини и резервни части за растениевъдството. Дейността на фирмата е насочена предимно към задоволяванена нуждите на българския пазар.

С добри резултати са двата модерно обзаведени цеха на "Сиконко-индустриално предприятие"АД. Произвеждат се метални конструкции за нуждите на строителна фирма "Сиконко–Билдинг" АД гр.София, и на дограма от висококачествена дървесина за износ и вътрешния пазар.

На територията на с.Масларево се намира производствената база на "Херос-Норд"ООД гр.Пловдив по производство на капачки, уплътнителни пасти и лакиране, продукцията на която намира успешно реализация на вътрешния пазар.

Значителен дял в развитието на икономиката на общината заемат общинските предприятия, представени от "Подем" ЕООД и "Строителство и благоустрояване " ЕООД. Първото предприятие е профилирано в производството на стоки с домакинско-битов характер от всички разновидности, електродомакински уреди, метални изделия и оборудвания и дърводелски услуги.Разполага с мощности за механична и пресова обработка на метали, детайли от каучук, вулканизация и други.

"С и Б" ЕООД има предмет на дейност високо и ниско строителство, комунални услуги, производство и продажба на варови и бетонни разтвори.

Леката промишленост е слабо представена в общинската икономика, само с един шивашки цех в с.Павел и новооткрития цех в гр.П.Тръмбеш.

През територията на община Полски Тръмбеш преминава северният полупръстен на националната газопреносна система. Магистралният газопровод е с диаметър 700 мм и една от седемте компресорни станции попада в землището на с. П. Сеновец, община П.Тръмбеш.

Досега общината не е използвала възможностите за газоснабдяване от преминаващия през нейна територия газопровод, но обект "Газификация гр.П.Тръмбеш" е включен в Описа на новите енергийни обекти, които трябва да се изградят, и включат към общия енергиен баланс на страната.

Община Полски Тръмбеш разполага с плодородна и голяма по количество обработваема земя. Тя е традиционен земеделски район и се очертава като основен зърнодобивен район в областта.

Общината заема 1-во място в областта по производство на слънчоглед , 2-ро – по царевица и 3-то – по пшеница.

Предимство за икономическото развитие на общината е наличие на благоприятен земеделски потенциал и сграден фонд за обслужването му, както и достатъчна обеспеченост с терени за обитаване, терени и сграден фонд във производствените зони.

Наличието на минералните водоизточници на територията на общината и изградената материална база за обслужването им, както и наличието на действащите в общината предприятия дава възможност на общината за трансгранично сътрудничество.

По-значими проекти и програми реализирани в общината

Община Полски Тръмбеш бе избрана като пилотна по проекта JOBS на Програмата за развитие на Обединените нации.

Голяма придобивка за гр.П.Тръмбеш, както и за цялата централна северна България, стана създаването на модерен "АГРОБИЗНЕСЦЕНТЪР", който бе открит на 18 май 2001г.

Проектът "Заетост чрез подкрепа на бизнеса "/JOBS/ се осъществява в рамките на правителствена програма "България –2001" от Министерството на труда и социална политика и ПРООН. Чрез неговото разгръщане се цели създаването и подпомагането на малките предприятия, на семейния бизнес, на аграрните фирми и земеделските производители, насърчаването на предприемачеството в общината. Предоставят се богати възможности за закупуване на машини и оборудване за производството, селскостопанска техника и съоръжения за извършване на услуги.

Общината участва в Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" за период от 01.03.2003г. до 30.11.2003г. с 232 разкрити работни места . Дейностите, които обхваща програмата са комунално –битово обслужване, благоустройствени и строително - ремонтни работи.

В момента Общината е в процедура за кандидатстване по втора вълна от Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" за 84 работни места , които ще се занимават с охрана на държавна и общинска собственост и земеделски земи.

Проект "Залесяване – пролет 2003" е спечелил в конкурса на тема "Озеленяване на обекти в Общините и училищата и залесяване на райони около населени места" проведен от Национален фонд за опазване на околната среда към Министерство на околната среда и водите. Целта на проекта е да се залесят 20 дка акациеви гори в местността "Първо поле" в с.Обединение, на мястото на изгорелите борови гори. Проектът е реализиран с помощта на работна ръка от Национална програма " От социални помощи към осигуряване на заетост".

През 2001г . Община Полски Тръмбеш е спечелила средства за финансиране на микропроект : " Детска градина за 50 деца с.Куцина, община П.Тръмбеш" от Фонд за регионални инициативи /ФРИ/ по съвместен проект на МТСП и ПРООН. Обектът е изграден от ЕТ "Рекорд" гр.В.Търново и през май 2002г е въведен в експлоатация.

Община Полски Тръмбеш партнира на УН при СОУ "Ц.Церковски " гр.П.Тръмбеш, при реализацията на проект : "Училищният двор - живописен кът за спорт и отдих", финансиран от ФРМС. Проектът бе осъществен в периода 01.07.2002г - 31.10.2002г на обща стойност 24 255лв. В резултат на това бе благоустроена спортната площадка , бяха монтирани пейки и кошчета и озеленен училищния двор.


Селско стопанство

Туризъм
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: