начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Златарица « всички общини
 
Икономика

Структуро-определящи отрасли

Икономическите условия в общината са под средните за страната. На територията на общината съществуват 5 фирми за металолеене, сортиране и пакетиране на отпадъци и отломки от черни и цветни метали. Останалите регистрирани фирми предимно развиват търговска дейност. Поради липсата на пазари и тясната специализация на основното промишлено предприятие "Столеком" АД /леене на алуминиеви форми/ и другите по-малки сродни такива, промишлеността не работи със съществуващите си производствени мощности. 


Селско стопанство

Географското разположение на общината обхваща предимно планински и предпланински терени. Това обуславя разпокъсаността, маломерността и отдалечеността на голяма част от земеделските земи. Преобладават малките лични стопанства. От тях – 80% обработват земя в размер до 10 дка. В 70 % - се отглежда по 1 – 2 крави и в 45 % от 3 до 5 бр. овце. Функционират и 5 земеделски кооперации – в подотрасъл растениевъдство. По силно е развит подотрасъл животновъдство, в който е застъпено предимно отглеждане на едър и дребен рогат добитък и в по-малка степен - свиневъдство и птицевъдство.

Очакванията и надеждите в селското стопанство са свързани с екологично чисто производство, производство на растителна и животинска продукция в частни стопанства от малък и среден тип; събирането на гъби, диворастящи плодове, билки и отглеждането на малини и ягоди. Едни от основните направления в общинската стратегия са развитие на екоземеделието, отглеждане на етеричномаслени култури и култивирани билки. В община Златарица има налична материална база, общинска земя, сграден фонд и човешки ресурси; съществуват инициативи за създаване на нови малки и средни предприятия за изграждане на масиви с трайни насаждения – сливи, лозя, касис, малини и други. Има инициативи за създаване на малки предприятия за изкупуване, съхранение и преработка на селскостопанската продукция.

Чрез Програма на ООН – с Проект "ПРООН – възможности 21 век" е изграден разсадник за маслено – етерични култури на площ 5 дка в гр. Златарица. Проектът е одобрен и разсадникът вече функционира.

 Осъществено е партньорство между френски и български фермери от с. Долно Шивачево по програмата "Леонардо да Винчи", която се финансира от Европейския съюз. Целта е прилагане на френския опит в българското животновъдство. Значим инвеститор на територията на община Златарица е фирма "Бобова могила – 2000" ООД – с. Горско Ново село. В настоящият момент по Програма "САПАРД" изпълнява Проект "Създаване на лозов масив от 170 дка в землището на село Горско Ново село" на стойност 374 хил. лв. Фирмата предвижда разширяване на лозовия масив от 170 дка на 300 дка.


Туризъм

Непосредствената близост на региона до Стара планина, планинският въздух, природните дадености правят общината привлекателно място за туризъм. Въпреки уникалните дадености развитието на туризма не е на ниво, нито в количествено, нито в качествено отношение. Независимо от потенциалните възможности туристическата дейност на територията няма значителен принос в икономическото и социално развитие на общината. Основните проблеми са труден транспортен достъп през зимния период до значимите туристически обекти; не са разработени и рекламирани възможностите на летния туристически сезон; инфраструктурни проблеми.

Общината кандидатства с проект "Създаване на Екопътека по поречието на река Стара река между с. Средно село, община Златарица и с. Стара речка, община Антоново". Четирите съседни общини – Горна Оряховица, Лясковец, Златарица и Елена, предвиждат разработване на проект за алтернативен туризъм и атракция "Ретровлак", с реализирането на който ще се запази железопътната линия и динамизира икономическото развитие на региона. При определянето на стратегическите цели и насоки за развитието на община Златарица приоритетно място заема нетрадиционният туризъм.

COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: