начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Велико Търново « всички общини
 
Географски фактори

Местоположение

Община  Велико Търново се намира в Централна Северна България в подножието на Стара планина. Велико Търново отстои на почти равни разстояния  от най-големите градове в  страната – София, Варна, Пловдив, Бургас. Община Велико Търново е най- голямата община в областта.


Релеф

Релефът на община Велико Търново е разнообразен - равнинно-хълмист и планински.
Велико Търново е  разположен на 208 м средна надморска височина по склоновете на красивите проломи и меандри на р. Янтра. Градът е  естествено защитен от реката и скалните венци, които го ограждат.

Хълмовете, върху които е разположен град Велико Търново, имат варовиков състав с прослойка от пясък, глина и сив мергел, натрупани като утайка от кредното море, което преди милиони години е заливало нашите земи.

Климат

Климатът е умереноконтинентален - с горещо лято (средна юлска температура 21.8оС и абсолютен максимум 41.1оС) и студена зима (средна януарска температура -0.6оС и абсолютен минимум -28.1оС). Средногодишната температура е 11.5оС.

Поради географското положение на Велико Търново преобладават западните, северозападните и североизточните ветрове, ориентирани главно по речните долини. Средната скорост на вятъра е около 1,3 м/сек.

Средногодишните валежи са 680 мм, с летен максимум и зимен минимум.

Води

Най-голямата водна артерия в региона е река Янтра с притоците си Росица, Белица, Дряновска, Негованка и др. Водосборният басейн на реката е 86 кв.км.

Основен питеен източник е ХВ "Йовковци", снабдяващ с питейна вода повече от 25 населени места. На територията на общината има 18 микро-язовира. Характерни за региона са карстовите изворни пещери. Подземните минерални води се използват за пиене и балнеолечение. Термоминерални води има при село Вонеща вода.

Почви

Почвеното разнообразие е голямо, като на север преобладават различните видове черноземи, а на юг - сивите горски почви. Черноземите са почви с високо и ефективно плодородие. Върху черноземите се отглеждат житни и фуражни култури, зърнени култури, зеленчуци. Сивите горски почви  притежават по-малко хумус от черноземите и канелените горски почви, затова е необходимо да бъдат наторявани с органични и фосфорни торове. Регулярното напояване повишава плодородието им. Разпространени са също  и рендзините - хумусно-карбонатни почви. Предпоставка за образуването им е наличието на карбонатни почвообразуващи скали. Те са богати на хумус, сухи и силно дренирани почви.


Растителност, животински свят и горско стопанство

В общината преобладават широколистните гори (88%) - бук, габър, дъб, цер, мъждрян, липа, топола и др. Голяма част от растителните видове са защитени. Най-разпространени са широколистните дървесни видове като най-ценна е буковата, дъбовата и тополовата дървесина. Относителният дял на иглолистните гори, които са създадени изключително по изкуствен път, е сравнително по-малък.

На територията на региона има богато разнообразие на животинския свят - 350 вида птици и 35 вида животни, създаващи предпоставки за развитието на ловен туризъм като по-важни в стопанско отношение са благородният елен, сърната, дивата свиня, заекът, фазанът, яребицата и др. видове дивеч. В изградените водоеми се развъжда риба.
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: