начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Сектор "Метрологичен надзор" - Велико Търново:
Ресорно ведомство: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция "Метрологичен надзор", Регионален отдел за Северна централна България - Русе
Правомощия:

http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=44&lang=bg

Услуги:

Главна дирекция "Метрологичен надзор":

 1. извършва наблюдение за използване на единиците за измерване съгласно Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му;

 2. извършва наблюдение и надзорни проверки за изпълнение на задълженията на лицата, които произвеждат, внасят, ремонтират или използват средства за измерване, подлежащи на контрол съгласно Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му;

 3. прави предложения до председателя на ДАМТН за отменяне одобряването на типа на средства за измерване в случаите, предвидени в Закона за измерванията;

 4. организира и провежда дейностите по оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване и прави предложения на председателя на ДАМТН за оправомощаване на лицата;

 5. извършва наблюдение и надзорни проверки върху дейността на лицата, оправомощени да извършват проверка на средства за измерване;

 6. прави предложения до председателя на ДАМТН за отнемане на оправомощаването за извършване на проверка на средства за измерване в случаите, предвидени в Закона за измерванията;

 7. подготвя за публикуване в официалния бюлетин на ДАМТН информация за оправомощените лица и за лицата, на които е отнето оправомощаването;

 8. извършва наблюдение и надзорни проверки за изпълнение на задълженията на лицата, които произвеждат, внасят или предлагат за продажба предварително опаковани количества продукти или опаковки, използвани за определяне обема на затворените в тях течности;

 9. води регистър на лицата, които произвеждат или внасят предварително опаковани количества продукти или бутилки;

 10. подготвя за публикуване в официалния бюлетин на ДАМТН информация за регистрираните производители на бутилки и за техните идентификационни знаци;

 11. дава предписания за предприемане на коригиращи действия, когато е констатирано, че не са спазени изискванията на Закона за измерванията и на наредбите по прилагането му;

 12. при необходимост подлага на контрол средства за измерване, предварително опаковани количества продукти или опаковки, използвани за определяне на обема на затворените в тях течности;

 13. предприема действия за ограничаване пускането на пазара и/или в действие и използването на средства за измерване, които не отговарят на изискванията на Закона за измерванията и на нормативните актове по прилагането му;

 14. предприема действия за ограничаване пускането на пазара или продажбата на предварително опаковани продукти или опаковки, използвани за определяне на обема на затворените в тях течности, които не съответстват на изискванията на Закона за измерванията и на нормативните актове по прилагането му;

 15. води регистър на производителите, вносителите и сервизните звена за ремонт и поддръжка на фискални устройства и подготвя информация за тях за публикуване в официалния бюлетин на ДАМТН;

 16. води регистър на лицата, които извършват монтаж и/или ремонт на тахографи;

 17. организира издаването на лицензии на лица за ремонт на електронни таксиметрови апарати с фискална памет;

 18. участва в работата на OIML, COOMET и WELMEC.
Адрес:

5000 Велико Търново, ул."Чумерна" 1А

Телефон 1: 082 820291
Телефон 2: 062 657475
Факс: 082 820286
E-mail: Dobrinka.Tsingileva@damtn.government.bg, Lyudmil.Kulov@damtn.government.bg
Уеб адрес: http://www.damtn.government.bg
Лице за контакти: Добринка Цингилева и Людмил Кулов
Длъжност: инспектори
  териториални
органи
Дирекция "Регионален държавен архив" Велико Търново
Териториална дирекция "Държавен резерв"
Дирекция "Държавен военноисторически архив"
Главна дирекция "Контрол на съобщенията", отдел "Териториално звено Велико Търново"
Регионален отдел “Инспекция за държавен технически надзор” – Северена Централна България - Русе, офис Велико Търново
Регионален представител на Комисия за защита от дискриминация
Областно пътно управление
Областна дирекция на МВР - Велико Търново
Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/
Регионална здравна инспекция /РЗИ/
Военно окръжие - Велико Търново
Регионална дирекция по горите Велико Търново
Областна дирекция по безопасност на храните Велико Търново
Областна дирекция "Земеделие"
“Рибарство и контрол” Велико Търново
Областна дирекция към Държавен фонд "Земеделие"
Регионална служба за растителна защита /РСРЗ/
Национална служба за съвети в земеделието - офис Велико Търново
Регионален инспекторат по опазване на културното наследство
Регионално управление на образованието /РУО/
Регионална инспекция по околна среда и водите /РИОСВ/
Териториално звено ГРАО - Велико Търново
Регионален отдел "Национален строителен контрол" Велико Търново
Служба по геодезия, картография и кадастър Велико Търново
Регионална дирекция "Автомобилна администрация"
Дирекция "Инспекция по труда - Велико Търново"
Регионална дирекция за "Социално подпомагане" Велико Търново
Дирекция "Бюро по труда" – Велико Търново
Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица
Дирекция "Бюро по труда" - Павликени
Дирекция "Бюро по труда" - Свищов
Агенция за държавна финансова инспекция, Изнесено работно място Велико Търново
Териториална дирекция на Националната агенция за приходите Велико Търново
Изнесено работно място към Регионална дирекция – гр. Русе на Агенция за държавни вземания
Митница Свищов
Митническо бюро Горна Оряховица
Териториално поделение на НОИ - Велико Търново
Отдел "Статистически изследвания Велико Търново"
Териториално звено към Комисията за защита на потребителите
Сектор "Мерки и измервателни уреди" Велико Търново
Регионален сектор „Европейски фондове за конкурентоспособност“ - Велико Търново
Регионален отдел "Надзор на пазара" Северозападна България – Ловеч, офис - Велико Търново
Регионална дирекция "Служба по вписванията" Велико Търново
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Велико Търново
Сектор "Метрологичен надзор" - Велико Търново
Българския спортен тотализатор - офис Велико Търново
Експерт към Министерството на младежта и спорта за области Велико Търново и Габрово
Офис "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях" Велико Търново
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: