начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Регионален отдел "Надзор на пазара" Северозападна България – Ловеч, офис - Велико Търново:
Ресорно ведомство: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция "Надзор на пазара"
Правомощия:

Главна дирекция "Надзор на пазара":

 1. Извършва наблюдение на пуснатите на пазара и/или в действие продукти, с изключение на средствата за измерване и на съоръженията с повишена опасност, за които има съществени изисквания съгласно наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите;

 2. Извършва проверки на пуснатите на пазара и/или в действие продукти за наличие на маркировка за съответствие и на инструкция и/или указание за употреба на български език;

 3. Извършва проверки на декларации за съответствие и на части от техническите досиета на продуктите, отнасящи се за съответствието на продуктите, в случаите, предвидени в Закона за техническите изисквания към продуктите;

 4. Взема образци или проби от продукти за изпитване в случаите, предвидени в Закона за техническите изисквания към продуктите;

 5. Дава предписания за забрана на разпространението и/или използването, изтеглянето от пазара или за унищожаване на продукти, които не съответстват на съществените изисквания;

 6. Подготвя информация за продукти, пуснати на пазара или в действие, които не съответстват на съществените изисквания, и в случаите, предвидени в Закона за техническите изисквания към продуктите, я предоставя на средствата за масово осведомяване.

http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=46&lang=bg

Услуги:

Надзор на пазара - наблюдение и проверки на продукти, пуснати на пазара, както следва:

 • играчки;
 • електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението;
 • съоръжения по отношение на електромагнитната съвместимост;
 • машини, включително машини за работа на открито по отношение на шума;
 • газови уреди;
 • съоръжения под налягане;
 • съдове под налягане;
 • лични предпазни средства;
 • строителни продукти;
 • радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства;
 • транспортируемо оборудване под налягане;
 • плавателни съдове за отдих;
 • пиротехнически средства;
 • взривни вещества за граждански цели.
Адрес:

5000 Велико Търново, ул."Чумерна" 1А

Телефон 1: 068 603215
Телефон 2: 062 654992
E-mail: np.vtarnovo@damtn.government.bg
Уеб адрес: http://www.damtn.government.bg
Лице за контакти: Евгени Атанасов
Длъжност: Гл. инспектор
  териториални
органи
Дирекция "Регионален държавен архив" Велико Търново
Териториална дирекция "Държавен резерв"
Дирекция "Държавен военноисторически архив"
Главна дирекция "Контрол на съобщенията", отдел "Териториално звено Велико Търново"
Регионален отдел “Инспекция за държавен технически надзор” – Северена Централна България - Русе, офис Велико Търново
Регионален представител на Комисия за защита от дискриминация
Областно пътно управление
Областна дирекция на МВР - Велико Търново
Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/
Регионална здравна инспекция /РЗИ/
Военно окръжие - Велико Търново
Регионална дирекция по горите Велико Търново
Областна дирекция по безопасност на храните Велико Търново
Областна дирекция "Земеделие"
“Рибарство и контрол” Велико Търново
Областна дирекция към Държавен фонд "Земеделие"
Регионална служба за растителна защита /РСРЗ/
Национална служба за съвети в земеделието - офис Велико Търново
Регионален инспекторат по опазване на културното наследство
Регионално управление на образованието /РУО/
Регионална инспекция по околна среда и водите /РИОСВ/
Териториално звено ГРАО - Велико Търново
Регионален отдел "Национален строителен контрол" Велико Търново
Служба по геодезия, картография и кадастър Велико Търново
Регионална дирекция "Автомобилна администрация"
Дирекция "Инспекция по труда - Велико Търново"
Регионална дирекция за "Социално подпомагане" Велико Търново
Дирекция "Бюро по труда" – Велико Търново
Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица
Дирекция "Бюро по труда" - Павликени
Дирекция "Бюро по труда" - Свищов
Агенция за държавна финансова инспекция, Изнесено работно място Велико Търново
Териториална дирекция на Националната агенция за приходите Велико Търново
Изнесено работно място към Регионална дирекция – гр. Русе на Агенция за държавни вземания
Митница Свищов
Митническо бюро Горна Оряховица
Териториално поделение на НОИ - Велико Търново
Отдел "Статистически изследвания Велико Търново"
Териториално звено към Комисията за защита на потребителите
Сектор "Мерки и измервателни уреди" Велико Търново
Регионален сектор „Европейски фондове за конкурентоспособност“ - Велико Търново
Регионален отдел "Надзор на пазара" Северозападна България – Ловеч, офис - Велико Търново
Регионална дирекция "Служба по вписванията" Велико Търново
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Велико Търново
Сектор "Метрологичен надзор" - Велико Търново
Българския спортен тотализатор - офис Велико Търново
Експерт към Министерството на младежта и спорта за области Велико Търново и Габрово
Офис "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях" Велико Търново
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: