начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 


Сертификат ISO 9001


Сертификат ISO 9001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Регионален отдел "Национален строителен контрол" Велико Търново :
Ресорно ведомство: Дирекция за национален строителен контрол, Регионална дирекция за национален строителен контрол - Северен централен район
Правомощия:

· спиране на незаконни строежи, забрана достъпа до тях и захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ;

· спиране на строежи или части от тях, извършвани в отклонение от одобрените строителни книжа, в нарушение на правилата за изпълнение на строително-монтажните работи, както и без осигурен строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен;

· забрана влагането на строителни продук-ти, които не са оценени за съответствие със съществените изисквания към строежите;

· забрана ползването, достъпа и захранва-нето с електрическа и топлинна енергия, вода и газ на строежите от втора, трета, четвърта и пета категория или на части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация;

· предписване изпълнението на укрепител-ни и възстановителни мерки за недопускане на аварии и щети на строежи и на части от тях, за които е спряно строителството или е забранено ползването;

· обследване на аварии в строителството;

· установяване на нарушения на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

· издаване на наказателни постановления за нарушения, подлежащи на глоба по чл.232 ЗУТ и чл.233 ЗУТ;

· административен контрол по законо-съобразността на издадени разрешения за строеж, заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти и отказите за издаването им, когато не са съставна част на комплексен проект за инвестиционна инициатива;

· административен контрол по законо-съобразността на издадени актове за узаконяване и отказите за издаването им;

· издаване на разрешения за ползване за строежите от трета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.3 ЗУТ.

Услуги:

· издаване на разрешения за ползване за строежите от трета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.3 ЗУТ;

· заверка на заповедни книги за строежи, за които разрешението за строеж е издадено от Областния управител или от Министъра на регионалното развитие и благоустройството;

· издаване на удостоверения по Наредба №9 от 22.05.2001г. за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор и по Наредба №10 от 22.05.2001г. за регистрация на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти.

Адрес: 5000 Велико Търново, ул."Цар Теодор Светослав" 59, ет. 7, п.к. 470

Телефон 1: 062 630405
Факс: 062 620528
E-mail: rdnskvt@abv.bg
Уеб адрес: http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
Лице за контакти: инж. Петя Бакалова
Длъжност: Началник
  териториални
органи
Дирекция "Регионален държавен архив" Велико Търново
Териториална дирекция "Държавен резерв"
Дирекция "Държавен военноисторически архив"
Главна дирекция "Контрол на съобщенията", отдел "Териториално звено Велико Търново"
Регионален отдел “Инспекция за държавен технически надзор” – Северена Централна България - Русе, офис Велико Търново
Регионален представител на Комисия за защита от дискриминация
Областно пътно управление
Областна дирекция на МВР - Велико Търново
Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/
Регионална здравна инспекция /РЗИ/
Военно окръжие - Велико Търново
Регионална дирекция по горите Велико Търново
Областна дирекция по безопасност на храните Велико Търново
Областна дирекция "Земеделие"
“Рибарство и контрол” Велико Търново
Областна дирекция към Държавен фонд "Земеделие"
Регионална служба за растителна защита /РСРЗ/
Национална служба за съвети в земеделието - офис Велико Търново
Регионален инспекторат по опазване на културното наследство
Регионално управление на образованието /РУО/
Регионална инспекция по околна среда и водите /РИОСВ/
Териториално звено ГРАО - Велико Търново
Регионален отдел "Национален строителен контрол" Велико Търново
Служба по геодезия, картография и кадастър Велико Търново
Регионална дирекция "Автомобилна администрация"
Дирекция "Инспекция по труда - Велико Търново"
Регионална дирекция за "Социално подпомагане" Велико Търново
Дирекция "Бюро по труда" – Велико Търново
Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица
Дирекция "Бюро по труда" - Павликени
Дирекция "Бюро по труда" - Свищов
Агенция за държавна финансова инспекция, Изнесено работно място Велико Търново
Териториална дирекция на Националната агенция за приходите Велико Търново
Изнесено работно място към Регионална дирекция – гр. Русе на Агенция за държавни вземания
Митница Свищов
Митническо бюро Горна Оряховица
Териториално поделение на НОИ - Велико Търново
Отдел "Статистически изследвания Велико Търново"
Териториално звено към Комисията за защита на потребителите
Сектор "Мерки и измервателни уреди" Велико Търново
Регионален сектор „Европейски фондове за конкурентоспособност“ - Велико Търново
Регионален отдел "Надзор на пазара" Северозападна България – Ловеч, офис - Велико Търново
Регионална дирекция "Служба по вписванията" Велико Търново
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Велико Търново
Сектор "Метрологичен надзор" - Велико Търново
Българския спортен тотализатор - офис Велико Търново
Експерт към Министерството на младежта и спорта за области Велико Търново и Габрово
Офис "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях" Велико Търново
COVID-19
ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми кметове, кметски наместници, граждани, Ако имате информация за лице, което е поставено под карантина и не спазва забраната за излизане от дома, във връзка с разпространението на корона вирусната инфекция, моля подайте сигнал на телефони: 0878 920332 – Дежурен областен съвет за сигурност – Велико Търново.

Вашите сигнали са важни за нашата правилна реакция!

Повече информация »


информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail: